שמיטה לצרכן
שמיטה לחקלאי
שמיטה לילדים
שמיטה לבעלי גינות
שמיטה במוסדות חינוך
שמיטת כספים

"פן יהיה דבר עם לבבך בליעל" - שיעור 3

הרב חן חלמיש

מאמר העוסק באחד הנושאים המרכזיים שמצוות השמיטה נוגעת בהם, ונראה כי התורה מכוונת את מבטנו אליהם, מה שנהוג היום לכנות "הנושא החברתי"

שנת שבתון יהיה לארץ ולנפש - שיעור 2

הרב חן חלמיש

המאמר עוסק במהותה של שנת השמיטה כשנת שבתון לא לארץ בלבד כי אם ליושביה – מה עושה ציבור ומה עושה יחיד בעת שהוא מניח ידו מעיסוקו העיקרי וממקור פרנסתו.

קשר א-לוהים- עם- ארץ- שיעור 1

הרב חן חלמיש

מטרת לימוד זה לעמוד על פן אחד מאופיו של הקשר בין אלוהים העם והארץ – עם ה' וארץ ה'. קשר זה אינו קל להבנה ולהסברה, אך בדברים שלפנינו יש ניסיון לתת מענה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

היסוד ההלכתי של 'היתר המכירה' הוא מכירת הקרקע של היהודי לגוי לשנת השמיטה- המאמר ידון בצורת המכירה של הקרקעות לגוי, הנהוגה בארץ ישראל

ספירת השנים לשמיטה וליובל וספירת העומר

הרב יהודה זולדן

מצוות ספירת השנים מוטלת על בית דין, ובראש השנה שבכל שנה הם היו מכריזים על מניין השנה. מצווה זו מוטלת על כל ישראל, אך בית הדין הוא זה שמקיים אותה בשם...

הצעות למעמד זכר להקהל תשי"ג

הרב יצחק איזיק הלוי הרצוג

כדי להקהיל את העם- דווקא כהנים בחצוצרות? מהו סדר היום הראוי למעמד זכר להקהל? ודיני ברכות התורה במעמד זה

מעמד הקהל בתפארתו

הרב חיים צבי טויבש

הרעיון של זכר להקהל ; פירוש הרמב"ם למצות הקהל ; הבריתות דוגמה להקהל אצל חז"ל ; החרדה וההזדעזעות שלפני חדוש הברית ; התעוררות לתשובה במעמד הקהל ; שתי...

רושמו של מעמד הקהל

הרב חיים דוד הלוי

הקריאה בתורה להכרת ערכה ; התרשמות נפשית עזה ; ויתן להם ארצות גוים… ותורותיו ינצורו ; עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, והארץ תירשו ; אחת לשבע שנים דוקא

חידוש מעמד הקהל

הרב שמואל ק. מירסקי

הקהל במהלך הדורות- רשמי עקבות ; השתקעותה והשתלשלותה של מצות ההקהל ; עת לחדשה ; כיצד סדר חידושה.

מעמד הקהל

הרב משה צבי נריה

שורשי המצוה ; מצות-ציבור ; טף למה באים? ; יכנסו הכל! ; ללמוד וללמד ; שמחת תורה