זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

פלפל

פלפל

פלפל שחור

פִּלְפֵּל

הפלפל או הפלפלת נזכרים פעמים רבות במשנה.[1] הפלפל מזוהה בוודאות עם פִּלְפֵּל שָׁחוֹר (Piper nigrum), ובערבית הוא נקרא "אלפֻלפֻל" (فلفل).[2] הרמב"ם מזכיר את הפלפל בין מיני התבלינים שהיו מקובלים בתקופתו: זנגביל, קנמון (קרפה) וגלנגה (כ'ולינג'אן).[3] "יין יינומלין" הוא תערובת של יין, דבש, שמן ופלפל.[4] הוא מזכיר אותו בביאורו בתור דוגמא לנכס חשוב שנמכר בכסף או בסחר חליפין.[5]

פִּלְפֵּל שָׁחוֹר הוא מטפס רב-שנתי ממוצא טרופי בעל עלים דמויי לב, והוא נושא אשכול פירות. למעשה, אפשר להפיק מן הפלפל שני סוגי תבלין: פלפל לבן ופלפל שחור.[6] בנוגע לברכה שיש לברך על אכילתם כתב הרמב"ם: "הפלפלין והזנגביל, בזמן שהן רטובין מברך עליהן תחילה בורא פרי האדמה. אבל יבשין אינן טעונין ברכה לא לפניהן ולא לאחריהן, מפני שהן תבלין ואינן אוכל".[7][1].בפהמ"ש ביצה ב, ה: "פַּלְפְּלִין".

[2].ראו למשל פהמ"ש שבת ו, ה.

[3].פהמ"ש שבת ט, ה.

[4].פהמ"ש תרומות יא, י, על פי בבלי, שבת קמ ע"א. וראו הלכות רוצח יא, י.

[5].פהמ"ש קדושין א, ה-ו; הלכות מכירה ג, ב; שם יב, ו.

[6].פהמ"ש ערלה ב, י.

[7].הלכות ברכות ח, ז. בתור דוגמא לתבלין - הלכות שבת יח, ה; מכירה יד, ז, ועוד.