תוצאות חיפוש במאגר הידע

התקבלו 7905 תוצאות חיפוש :

תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים

הרב יהודה הלוי עמיחי
נשאלת השאלה האם ישנה חובת הפרשת תרו"מ בגבולות עו"מ שלא נתקדשו בקדושה שניה (כגון אזורי גוש קטיף, אזור כזיב וצפונה), והאם יש לברך על הפרשה זו?

ברכה על הפרשת תרו"מ בגבולות עולי מצרים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדברי הגמרא בחולין עולה שבית שאן הוגדרה מקום שנכבש בידי עולי מצרים ולא בידי עולי בבל, ומשום כך רבי מאיר אכל בבית שאן- האם ההיתר היה רק על בית שאן וערי…

טיולי שורשים בחוץ לארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
"אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ; וכן יוצא הוא לסחורה. אבל לשכון בחו"ל אסור, אא"כ חזק…

אדמת קודש

הרב יהודה הלוי עמיחי
ולא קאמר אדמת קודש אלא מפני השכינה אשר בו עכשיו, הביטוי 'אדמת קודש' במקרא ובחז"ל.

טיול בארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
רבים מיושבי ארץ ישראל המקיימים מצוות ישוב הארץ כל ימיהם, מטיילים לעת מצוא, והשאלה היא האם יש בטיול בארץ מצוה, רשות או ביטול תורה?

האדר"ת והמצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
האדר"ת זצ"ל בגאונותו הרבה חיבב במיוחד את המצוות המיוחדות והבלתי שכיחות, כמו כן פיעמה בקרבו אהבת ארץ ישראל חזקה במיוחד. שילוב שניהם עורר אצלו את האהבה…

הצעת חוק וועדת שמיטה – דף עמדה

הרב יהודה הלוי עמיחי
וועדת השמיטה הממלכתית תפקידה לחיזוק החקלאי החקלאות והיישוב היהודי בארץ ישראל. עלינו לחזק את ידי וועדת השמיטה הממלכתית שתצליח בתפקידה, ולא לערבב בה עוד…

יציאה לטיול מסוכן

הרב יהודה הלוי עמיחי
בטיולים בארץ ישראל, פעמים רבות יוצאים למקום מדבר וללא שביל מסומן , ועוד מוסיפים על כך גלישה וסנפלינג. נשאלת השאלה האם הדבר מותר מבחינה הלכתית, ובאלו ת…

שמירת הסביבה בזמן בחירות

הרב יהודה הלוי עמיחי
בכל תקופת בחירות אנו נפגשים ברחובות ה'מעוטרים' במודעות הקוראות לאזרח לבוא ביום הבחירות. ודאי שאין מניעה מלתלות מודעות בשטחי פרסום המאושרים והמסודרים ע…

זמן הביעור בחקלאות המודרנית

הרב יהודה הלוי עמיחי
דין 'שלוש ארצות' בביעור פירות שביעית

טעויות בהפרשת תרומות ומעשרות מיין

הרב יהודה הלוי עמיחי
במקרה שהפריש מעשר ראשון יותר מהחיוב, והפריש תרומת מעשר פחות מהחיוב, והכול התערב. נשאלת השאלה: מה דינו של היין?

ביטול וידוי מעשרות

הרב יהודה הלוי עמיחי
התורה מצווה שלאחר הפרשת תרומות ומעשרות ונתינתם יתוודה לפני ד'. נשאלת השאלה מדוע ביטלו את וידוי המעשרות, ומדוע דווקא בימי יוחנן כהן גדול בוטל הוידוי?

הפרשת שותפים ללא כוונה

הרב יהודה הלוי עמיחי
רצה לתת תרומה גדולה ותרומת מעשר גם עבור חברו אבל מעשרות לא התכוון כלל להפריש עבור חברו. מה דין ההפרשה?

אכילה בחצר הביתית ללא מעשר

הרב יהודה הלוי עמיחי
אודות אשה שיש בחצרה המשתמרת עץ קלמנטינות ואגוזים, האם היא יכול להאכיל לבעלי החיים שבחצרה מפירות העצים הנ"ל, קודם שהפרישה מהם תרומות ומעשרות?

הלכות ביעור ווידוי מעשרות

הרב יהודה הלוי עמיחי
המאמר עוסק בהלכות ביעור ווידוי מעשרות

הפרשת תרומות ומעשרות בטעות

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה דין פחי שמן זית שעושרו מהם תרו"מ ולאחר מכן עישרו מהם שוב ?

הפרשת תרו"מ פעם נוספת

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדוע יש הנוהגים להפריש תרו"מ מכל דבר שגידולו מהארץ, למרות שיש על האריזה חותמת שהופרשו תרו"מ, והאם אין בכך משום "בל תשחית"?

גביית תשלום עבור תרומה (תגובה)

הרב יהודה הלוי עמיחי
הרב עזריאל אריאל שליט"א (אמונת עתיך 23 עמ' 20), ערער על המנהג למכור תרומת חיטה לכוהנים בזול, באומרו שגביית התשלום עבור התרומה יש בה משום גזל הכוהן, ו…

יבול קיבוצים שיש בהם חברים נכרים

הרב יהודה הלוי עמיחי
כאשר קונים תוצרת חקלאית (כגון קטניות) הבאה מקבוצים שיש בהם חברים נכרים, כיצד יש להפריש תרומות ומעשרות מיבול זה, שגדל בבעלות יהודי וגוי

מעשר בפירות החונטים במוצאי שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
בארץ מצויים היום מספר פירות החונטים מראש השנה עד ט"ו בשבט, דבר שלא היה מצוי בתקופות קדומות. לכן עלינו לברר את מעמדם ההלכתי של הפירות הללו: האם הם קדוש…