קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובת הרב דב ליאור

"ראשית ברצוני לשבח את הבירור הנאה והמקיף שערכת החל ממקורות הראשונים עד גדולי הפוסקים האחרונים כדרכה של תורה, בשקלא וטריא לפי כללי התלמוד. אולם לענ"ד קשה לקבל את מסקנתך שיש להקדים בברכות הנהנין פירות שביעית לפני שבעת המינים"

הרב דוב ליאור | אדר תשע"ה
קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובת הרב דב ליאור

לכבוד

ר' איתן קופיאצקי

השלו' והברכה וכט"ס,

 

קיבלתי את החוברת שלך בנשא קדימת פירות שביעית לפני שבעת המינים לעניין ברכות הנהנין.

ראשית ברצוני לשבח את הבירור הנאה והמקיף שערכת החל ממקורות הראשונים עד גדולי הפוסקים האחרונים כדרכה של תורה, בשקלא וטריא לפי כללי התלמוד.

אולם לענ"ד קשה לקבל את מסקנתך שיש להקדים בברכות הנהנין פירות שביעית לפני שבעת המינים. בשבעת המינים נחלקו רבי יהודה וחכמים האם החביב קודם או המוזכר בכתוב קודם, וכן המוקדם בפסוק הקודם למאוחר בו. לכל דעה יש ביסוס הלכתי וסברה מפני מה הוא קודם.

רצית לומר שיש מצווה באכילת פירות שביעית ולכן יש להקדימם בברכה. והנה נחלקו האחרונים בדעת הרמב"ן, ויש הסוברים שהרמב"ן לא התכוון לומר שיש מצווה בעצם אכילת פירות שביעית, אלא זהו קיום תעשה "לאכלה" – ולא להפסד, אך אין חיוב על האדם לאכול מהם כמו חיוב אכילת הסעודות בשבת ויום טוב. כ"כ לא מצינו מי שיאמר שמברכים על אכילתם ברכה מיוחדת כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תרומות פט"ו הכ"ב) שהאוכל תרומה מברך ברכת המצוות חוץ מהברכה על אותו מאכל.

לכן נראה שבברכות הנהנין יש להקדים את פירות שבעת המינים לפני פירות שביעית, מפני שבהם קבעו חז"ל דיני קדימה (כרבי יהודה או כחכמים) ולא בפירות שביעית.

 

החותם לכבוד התורה ולומדיה,

דוב ליאור

רב העיר וראש הישיבה

קרית ארבע היא חברון ת"ו