העבודות המותרות והאסורות בחול המועד

העבודות המותרות והאסורות בחול המועד

לקראת ימי חול המועד הקרבים ובאים, נא להזכיר מהן העבודות שמותר לעשותן במשק בחול המועד, ומהן העבודות שאסור לעשותן?

|

הימים שבין יום טוב ראשון של פסח לשביעי של פסח, נקראים ימי 'חול המועד'. לקראת ימי חול המועד הקרבים ובאים, יש להזכיר מהן העבודות שמותר לעשותן במשק בחול המועד, ומהן העבודות שאסור לעשותן אז.

 

יש מחלוקת בין רבותינו הראשונים בביאור הגמרא (חגיגה יח ע"א), האם האיסור לעשות מלאכה בחול המועד הוא מן התורה או מדרבנן. למעשה, כתב ה'משנה ברורה': "מאוד יש ליזהר שלא להקל יותר ממה שהתירו חכמים".

 

המלאכות המותרות בחול המועד:

פוסקי ההלכה הביאו כמה הגדרות למלאכות שמותר לעשותן בחול המועד (ראה ב'משנה ברורה', סימן תקל סע' א):

א. 'דבר האבד' -  דבר שיינזק אם לא יעשו עבורו מלאכה במועד.

ב. 'צורכי המועד' - כל מלאכה שנעשית לצורך החג .

ג. 'פועל שאין לו מה יאכל' -  אדם שאם לא יעבוד ויקבל את שכרו, לא יהיה לו מה  לאכול.

ד. 'צורכי רבים'  

ה. 'מעשה הדיוט'  - עבודות שאין צורך במומחיות כדי לעשותן.

כל מלאכה שאינה כלולה בהגדרות אלו, אסור לעשותה בחול המועד.

בראשית הדברים יש לזכור כי צריך לתכנן את העבודה במשק מראש, באופן שכלל לא יהיה צורך לעבוד בו בחול המועד.

להלן נציין מהן עבודות המשק המותרות והאסורות בחול המועד, לפי  ההגדרות שהבאנו:

 

רפת ודיר

א. מותר לעשות רק פעולות רפואיות דחופות. יש לבטל את כל הביקורים השגרתיים והקבועים של הווטרינר במשק.

ב. עבודות שאינן נחוצות לצורך התפעול התקין של המשק, אין לעשותן.

ג. אין לחסן בחיסוני השגרה של השירות הווטרינרי, וכן אין לסמן במספר ממשלתי את הוולדות במשק, אבל במקרה שיש חשש להתפרצות מחלה - חובה לחסן.

ד. מותר לשקול, לרשום ולסמן בסימון משקי את הוולדות.

ה. הזרעות או הרבעות - מותר לעשות רק במקרה שאם לא ייעשו כן, ייגרם הפסד משמעותי.

 

מטעים

א. אין לעשות גיזומים, חיגורים וכיפופים.

ב. אין להרכיב הרכבות.

ג. מותר לעשות את כל הטיפולים הנחוצים לשם הצלחת הרכבה, אם נעשתה בהיתר בערב החג.

ד. אין לעבד עיבודי קרקע.

ה. מותר לקטוף פירות, רק בתנאי שהפירות יגיעו לצרכן בחול המועד עצמו.

 

גד"ש

א. אין לפעול פעולות של הכנת הקרקע לזריעה.

ב. אין לזרוע, לשתול או לטעת.

ג. במקרים שבהם יש חשש של איבוד העונה כולה, יש לבחון את הדברים לפי הנתונים הקיימים באותו משק.

ד. קצירת תחמיץ מותרת רק במקום שבו אם לא יקצרו במועד, ייגרם הפסד משמעותי, ויש לבחון כל שטח לגופו.

 

חממות

א. מותר לעשות אך ורק מלאכות אשר בהימנעותם יגרם הפסד לגידול.מלאכות אחרות אסורות.

ב. השקיה ודישון -  לצורך הגידול בלבד, מותרים.

ג. הדברה -  לצורך חרקים ומחלות אשר יפסלו את השיווק, מותרת.

ד. תיקון חורים ברשתות - מותר.

ה. ריסוס נגד עשבייה -  אסור.

ו. חיטוי קרקע -  אסור.

ז. בדיקות שטח - מותרות.