השקיפה ממעון קדשך

השקיפה ממעון קדשך

חשבון נפש של מתיישבי גוש קטיף על בירור גאולת עם ישראל בארץ ישראל.

הרב דורון ותקין |
מצות וידוי מעשר הבאה לאחר ביעור המעשרות, שונה מהמובן המקובל של הוידוי לו אנו רגילים (וידוי על חטא), היא וידוי חיובי לחיזוק עצמי בשמירת מצוות תרו"מ. וכך כותב הרב קוק זצ"ל בעין איה (ברכות ח"ב עמ' 405):
לפרקים תמצא תועלת לעבדי ד' ישרי דרך ג"כ בוידוי המצות, למען ישמח בהם בלבבו ויחזק אורחות חייו בדרך ד'... .
ניתן לציין חשיבות נוספת לוידוי מעשרות, שדרכה מתחזק ערכה של ארץ ישראל, שזקוקה לחיזוק כדברי הנביא (ש"ב י, יב): "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו". במיוחד בזמננו נחוץ החיזוק החיובי, ללמוד את ערך ההתיישבות מתוך חשבון נפש פרטי וציבורי. לחזק את רוח העם, למרות הקשיים, כדברי כלב בן יפונה (במדבר יג, ל), שיצא כנגד עצת המרגלים וחיזק את רוח העם להיכנס לארץ: "עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה".  
ההתיישבות בגוש קטיף, בעל כורחה מעוררת בימים אלו לחשבון נפש: חשבון נפש פנימי עם עצמה, וחשבון ציבורי שעל מדינת ישראל לערוך ביחס להתיישבות בגוש קטיף. שתי החשבונות עולים לוידוי אחד - שהוא דומה לוידוי מעשרות - הוא כולו חיובי. שבנו לגוש קטיף, שבנו הביתה! חבל עזה הוא נחלת אבותינו, לא דור; לא שנים; ואף לא שלושה או ארבע דורות אנו יושבים כאן, אלפי דורות! מאז אבותינו אברהם ויצחק, ולדורי דורות.
אנו כאן בשליחות ציבורית למען הדורות, למען עם ישראל השב לארצו, וב"ה מצליחים לעמוד במשימה בהצלחה.
במשימה הגדולה הזו, מעמידה ההתיישבות בגוש קטיף בימים אלו את חוד המאבק והבירור, מהי הארץ, מהי גאולתם של ישראל השבים אליה בדרך הטבע, בגאולה איטית "קמעא -קמעא", בלשון חז"ל "עיקבתא דמשיחא". ולעיתים בשעות קשות כשיש מעצורים וחסימות, והגלגל שב לאחור, אנו מאמינים שהוא במגמה להעפיל לעקומה חדשה, ואור חדש שב ומאיר בגאולה.
הגיליון שלפנינו עוסק במצות ביעור ווידוי מעשרות,  הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל מזכנו במאמר על מצות וידוי מעשר בגבולות עולי מצרים.

בשעה הקשה בה רוצים לעקור את היישובים בגוש קטיף וצפון השומרון, אנחנו מתחזקים בלימוד תורה, ולאחרונה נערך סיום הש"ס בלימוד הדף היומי בהרבה יישובים בגוש קטיף, וחגיגת הסיום המרכזית נערכה בנוה-דקלים ברוב עם, לכבודה של תורה וארץ ישראל, ובה השתתפו גדולי תורה וחכמיה. הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא - לכבודה של תורה וארץ ישראל, ולמרות זקנותו המופלגת - הגיע לחגיגת הסיום לחזק את התורה, לשמוח בשמחתה עימנו, ולחזק אותנו במאבק על גוש קטיף - דבריו בעצרת זו מובאים כאן.
חיזוק נוסף אנו מקבלים ממכתבים ששלח הראשל"צ הרה"ג מאיר חי עוזיאל, למען ההתיישבות בעזה בשנים תרפ"א-פ"ט, ונמצאו עתה בגנזך הציונות הדתית שע"י מוסד הרב קוק.
הרה"ג יעקב אריאל רב העיר רמת-גן ונשיא מכון התורה והארץ, דן בשאלה העקרונית, וב"ה שלא תהיה מעשית, בדין איסור לא תחנם, ובמסירת בתים לידי נכרים בגוש קטיף. הרב יהודה זולדן עוסק באותה שאלה מההיבט של שלמה המלך וחירם מלך צור - האם ניתן ללמוד מהערים שמסר שלמה למלך חירם?
הרב אהוד אחיטוב כתב, האם בת לוי הנשואה לישראל, שומרת על זכאותה לקבלת תרו"מ.