הבית שלי בארץ ישראל

בחג העצמאות אנו חוגגים את עצמאותנו, את השייכות של העם בארץ. האם יש שייכות לבית בארץ ישראל לבין יום העצמאות?

הרב יצחק גרינבלט | אייר תשע"ד
הבית שלי בארץ ישראל

באותו האירוע המיוחד, שבו עמד ראש הממשלה והכריז על הקמת המדינה, באותו האירוע שהגדירו הרב צבי יהודה כנס של גבורה, זכה להיקבע אצל עם ישראל כיום של חג, יום של שמחה. דיונים רבים נערכו על המיוחד שביום זה. יש שכתבו שבו התחדשה מצוות ישוב הארץ הכללית, שכן מצוות ישוב הארץ משמעותה השליטה בארץ (כך משמע מהמשנה ברורה כשהגדיר את הדין של הרואה ערי יהודה בחורבנם שחייב לקרוע, שההגדר היא השלטון, ודיון זה הורחב בחיוב הקריעה כאשר ננטש גוש קטיף והועבר לשלטון זרים).

בהגדרת המצווה של יישוב ארץ ישראל (כפי שהוגדרה בדברי הרמב"ן במצווה ד') היו שהגדירו שיש בה שני חלקים, היישוב והישיבה, עצם המגורים בארץ היא מצווה, וגם חלק נוסף יש בה, חיזוק האחיזה בארץ (הרצי"ה במקומות רבים).

הגר"ש ישראל זצ"ל בספרו עמוד הימיני דן באריכות בגדרי המצווה, ומחדש חידוש חשוב וגדול מאוד. לדעתו, המצווה היא עצם יצירת הקביעות בארץ, ומצווה זו קיימת הן בצבור, והן ביחיד. היחיד לדידו מקיים את המצווה כאשר הוא רוכש בית בארץ ישראל. במעשה זה הוא קובע את מקומו ואת שייכותו לארץ.

כיום רכישת בית בארץ ישראל איננה דבר פשוט! היא דורשת השקעה כלכלית לא קטנה, ורבים הרוצים זאת, מתקשים מאוד לבצע את רצונם.

מצד שני בעוד בעבר, השקעת הכספים בבנק היוותה פתרון הולם, כיום מובן הדבר לכל מבין, שהשקעה טובה בהחלט תחשב רכישת דירה, והשאלה תתעורר בשיקולים בפרטים, אך בעצם העניין ודאי יוסכם שהדבר כדאי.

אך חשוב מאוד לזכור, שלפי שיטה זו של הגר"ש ישראל, שכשאדם רוכש דירה הוא מקיים את המצווה, יש מקום לדון בסוגיית מצוות צריכות כוונה או לא, האם כאשר האדם רוכש את הדירה צריך הוא לכוון לקיים את המצווה או לא? בפשטות נפסק להלכה, שמצוות צריכות כוונה (שו"ע או"ח סי' ס' ס"ד למרות שהדבר נתון במחלוקת ראשונים גדולה בכמה מקומות בש"ס), אך במצוות ישוב הארץ כבר האריך רבות בספר אם הבנים שמחה להביא מקורות רבים לכך שמצוות ישוב הארץ מקיימים אותה גם בלא כוונה, אך יש מקום לברר, האם דבריו באמת שייכים בקיום פרטי של המצווה, של האדם הפרטי, או דבריו דווקא קיימים בקיום הכללי של עם ישראל, ברכישת קרקעות וכדומה.

יש עוד צדדים שונים לדון בדבר, בעצם החיוב בכוונה במצוות שבהן העיקר הוא התוצאה ולא המעשה, ועוד ואין כאן המקום להרחיב בכך.

הרב מיימון זצ"ל כתב מאמר ארוך ומרתק בדין ברכה על מצוות ישוב הארץ, האם יש לברך, ומדוע לא נהגו בכך! בדיונו מזכיר הוא סיבות שונות שמצאנו מדוע לא מברכים על מצוות שונות, כגון בשיטת הראשונים שמצווה שתלויה באחרים אין מברכים עליה (הרשב"א), מצווה שהעיקר התוצאה (כך משמע מכמה ראשונים עיין שם) ועוד סיבות שונות.

אין ספק שחשוב יהיה לנסות לעזור לאנשים לרכוש דירה בארץ, ובכך לחזק את אחיזתם, את קביעותם, וממילא את השייכות לארץ. זו ההזדמנות, דווקא בימים אלו לעודד את האנשים לרכוש דירות, וראוי שיהיו במקומות טובים למגורים, מסיבות שונות.

יהי רצון שנזכה לקיים את המצווה בשלמות, בכל מרחבי הארץ, בשמחה ונודה על גאולתנו ועל פדות נפשנו ביחד בגאולה השלמה במהרה בימנו אמן.