חנוכה של אור

חגי ישראל יש מעלה מיוחדת שכאשר הם חלים, חלה גם מעלתם, אם כן מעלת האור שהאיר ה' למכבים חוזרת ומאירה לנו גם בימינו אלה, נרות החנוכה שאנו מדליקים בימים אלו מסמלים את ה'תיקון' שהיה בתקופת במכבים.

הרב גבריאל קדוש |
חנוכה של אור

הרמח"ל מבאר את מעלתם של חגי ישראל באופן זה:"כל תיקון ואור גדול שהאיר בזמן מן הזמנים בשוב תקופת הזמן יאיר עלינו אור מעין האור הראשון" (דרך ה' ח"ד פ"ז). לחגי ישראל יש מעלה מיוחדת שכאשר הם חלים, חלה גם מעלתם, אם כן מעלת האור שהאיר ה' למכבים חוזרת ומאירה לנו גם בימינו אלה, נרות החנוכה שאנו מדליקים בימים אלו מסמלים את ה'תיקון' שהיה בתקופת במכבים. ניצחונם של המכבים היה ניצחון של הטוב נגד הרע, האור נגד החושך, ולכן אנו מדליקים את נרות החנוכה שמסמלים את האור המיוחד הזה הגנוז בתוכנו ומתגלה בימים אלו. מה טיבו של אור וכיצד דרכי הופעתו?

המדרש על הפסוק:

"וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹקים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם  וַיֹּאמֶר אֱלֹקים יְהִי אוֹר וַיְהִי אוֹר":

"והארץ היתה תהו זה גלות בבל ובוהו זה גלות מדי  וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל"

מלכות יוון סמלה את הרשע ואת הכפירה ואת החושך שבעולם, לעומת ישראל המסמלים את הצדק, האמונה והאור.

הארת ישראל היא מתכונת היסוד שלנו, נקודת היסוד של אב האומה, אברהם אבינו המסמל את גילוי האור בעולם, וכך מובא במדרש (ב"ר ב) "ויאמר אלהים יהי אור, זה אברהם הה"ד (ישעיה מא) מי העיר ממזרח צדק וכו' אלא תקרא העיר אלא האיר". אברהם אבינו ניחן בתכונת האור, ולמדנו מהמדרש שכל העולם מצפה לאור זה מתי יתגלה, וזהו תיקון העולם.

על טיבו של אור מיוחד זה ניתן ללמוד מדברי המדרש תנחומא: ואברהם אבינו למה היה דומה, למלך שהיה מהלך בחשיכה, בא אוהבו וראה אותו והאיר לו, א"ל המלך עד שאתה מאיר לי, בא לפני והלך לפני, כך בימי אברהם היו כל העולם רשעים והוא צדיק, א"ל הקב"ה עד שאתה מאיר במזרח התהלך לפני".

למדנו שאברהם, אוהבו של מלך, מוזמן ע"י המלך להאיר לא רק למלך אלא לעולם כולו. א"כ האורה זו תכונתם של ישראל המאירה לעולם ומתקנת אותו לייעודו. תכונה זו המתחילה מאברהם אבינו נמשכת עד לבנים ולנו.

לאור מיוחד זה יש דרכי הופעה מיוחדים, הוא אינו מופיע באופן רגיל, הוא צריך להופיע מתוך האפילה ומתוך ההסתר, באופן זה יש לאור משמעות גדולה יותר.

ניתן ללמוד על דרכי הופעתו של האור מדברי המדרש: קץ שם לחושך"- זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה". ןמסביר השפת אמת:

"כי אור שנברא בששת ימי בראשית היה מאיר מסוף העולם ועד סופו.. ראה הקב"ה שאין העולם כדאי  ע"י החטא וגנזו לצדיקים.והגניזה היא שבכל היגלות הארה מאותו האור. תיכף יורד עמו איזה הסתר וחושך... ולכן כשצריך האדם להשיג איזה הארה צריך מקודם לעבור על הסתרות חושך".

 האור האלוקי המיוחד גנוז הוא מעימנו. אין העולם כדאי הוא לו, אך השפת אמת מגלה לנו שלכל הארה והופעה אלוקית חדשה על עמנו, צריך שיוקדמו לה עיכובים והסתרות ומתוכם צומח הכוח המניע למימוש ההארה הגדולה. כך היה בימי המכבים וכך בכל הדורות כולם עד דור של גאולה, דור שחושך ואור משמשים בו בערבוביא.