צער בעלי חיים בכפרות?

גופים שונים העוסקים בצער בעלי חיים יצאו בקריאה לחדול ממנהג הכפרות על תרנגולים הואיל והדבר גורם להם צער גדול, האם ראוי לשמוע לדבריהם, ואולי להעדיף כפרות על כסף ולא על תרנגול?

מערכת למעשה | תשרי תשע"ד
צער בעלי חיים בכפרות?

בקהילות רבות נהגו בערב יום הכיפורים לערוך את מנהג הכפרות. מנהג זה, נראה שאין לו מקור בגמרא, אלא בדברי הגאונים, שבהם מצאנו איזכור למנהג זה.

אמנם השולחן ערוך התנגד למנהג זה וטען שהוא אסור לפי ההלכה שכן אסור לנו לנהוג כמנהג האמוריים, ומנהג זה הוא כחוקותיהם וכמנהגיהם. אמנם הרמ"א העיר באריכות על דברי השולחן ערוך האלו וכתב שכך המנהג כן לעשות כפרות, ואף מוסיף פרטי דין רבים, כגון איזה תרנגולים, למי, כמה ומה אומרים.

גאונים רבים וראשונים רבים הביאו מנהג זה, וכך התפשט המנהג גם אצל האשכנזים וגם אצל הספרדים, וכך דגל האר"י הקדוש, אף שהדברים כנגד דבריו של מרן השולחן ערוך. אמנם הרב רצאבי בספרו שולחן ערוך המקוצר כתב שבתימן לא נהגו מנהג זה, ולכן הוא נשאר בהתנגדותו למנהג, אך שאר העדות, נראה שהחזיקו במנהג זה.

החשש של השולחן ערוך המבוסס על דבריהם של הרשב"א והרמב"ן נובעים משני דברים: 1. ההידור לקחת דווקא תרנגול לבן, דבר שאינו פשוט לפי הגמרא במסכת עבודה זרה.

2. איסור ניחוש. אך כיום כתב הרב אריאל שליט"א שטעמים אלו לא קיימים וכתב: "ראשית, אין הקרבת תרנגולים לע"ז מצויה בינינו, ויהודי המהדר אחר תרנגול לבן אינו חשוד חלילה על ע"ז. וכמו"כ אין יהודי משכיל בימינו החשוד על כך שיחשוב חלילה שהתרנגול אכן מכפר מאליו, בגלל עצם סיבובו מעל הראש, ללא תשובה וללא מע"ט. וא"כ פגו כל החששות ואפי' הרמב"ן יודה שיש מקום לנהוג כיום מנהג כפרות".

בתשובתו מעורר הוא על בעיה שעוד רבים העלו והיא בעיית השחיטה. בעבר רגילים היו בכל בית לשחוט תרנגולים, שאדם היה מגדלם בביתו, וכשהיה רוצה לאכול היה שוחטו, אך כיום אנשים מרוחקים מכל תחום השחיטה, ולכן ריבוי הכפרות בלילה, בערב יום כיפור, יגרום עומס על אלו היודעים לשחוט, ודבר זה עלול לגרום לכך שלא יקפידו על דיני השחיטה כראוי, ובמקום לזכות בזכויות בערב יום כיפור, עלולים ליפול לדברים לא טובים.

לכן, היו מן הפוסקים שכתבו שלא חייבים להמתין עם הכפרות לערב יום כיפור, ואפשר לעשות אותם בכל עשרת ימי תשובה, ולכן כשיש צורך, ויש חשש של עומס, יקדימו את עשיית הכיפורים.

ויש שכתבו שבמקרה זה עדיף להשתמש בכפרות בכסף, וכך למנוע את כל הספקות ואת כל הבעיות.

יש מן הפוסקים שכתבו שיעשה האדם כפרות בתרנגולים, אלא שלא יקח אותם לשחיטה בו ביום, אלא יפדה אותם ואת הכסף יתן לצדקה.

בזמן האחרון פרסם הרב הראשי האשכנזי, הרב לאו קריאה להשתדל להינע מכל צער בעלי חיים, אמנם לפי ההלכה נראה שאין בכך איסור, שכן תרנגולים אלו גודלו לצורך זה, ולכן ודאי שהדבר מותר, אך יש מקום לשקול להעדיף כסף, כדי למעט את צערם.

toraland whatsapp