השיבה לארץ ישראל כוללת בתוכה גם את המלכתו של הקב"ה על העולם ואם כך נזכור כולנו שדווקא בימים אלו שעם ישראל הנמצא בארץ מאוים מבית ומחוץ "והרשעה כולה…

">

מלכויות בארץ ישראל

השיבה לארץ ישראל כוללת בתוכה גם את המלכתו של הקב"ה על העולם ואם כך נזכור כולנו שדווקא בימים אלו שעם ישראל הנמצא בארץ מאוים מבית ומחוץ "והרשעה כולה כעשן תכלה" וה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים.

הרב גבריאל קדוש |
מלכויות בארץ ישראל

בראש השנה יום "תחלת מעשיך" אנו מרבים להזכיר את ענין מלכותו של הקב"ה בעולם. מלכותו של הקב"ה על העולם כפועל יוצא לבריאת העולם והאדם בראש השנה באה לידי ביטוי רב בתפילותינו ביום זה:

"ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך... מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך".

 

מה משמעותה וקשרה של מלכות זו של הקב"ה על כל העולם לעניינם של הימים הנוראים?וודאי שע"י המלכתו של הקב"ה על העולם אנו מחויבים לקיים את תורתו ומצוותיו ועל כך אנו נידונים ביום הדין וביום הכיפורים, אך אם נתבונן נראה שמלכותו של הקב"ה בעולם יש בה קשר לעניינה של תשובה ושיבה לארץ ישראל.

 

בספר "אם הבנים שמחה" (עמ' קסט) הביא בשם ספר "בית יהודה" לרב יהודה אלקלעי את דברי חז"ל על הפסוק (הושע ג, ה), "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים":

א"ר שמעון בן מנסיא אין מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו את שלשתן, שנאמר: אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם - זו מלכות שמים ואת דוד מלכם - כמשמעו, ופחדו אל ה' ואל טובו - זה בית המקדש".

והוסיף הרב מנחת יהודה:"שיבקשו מלכות שמים, דהיינו לשוב לארץ ישראל, כדי שיקרא הקב"ה מלך".

והוסיף הסבר לכך הרב "אם הבנים שמחה" (עמוד רצה) שכיום לאחר הגלות הארוכה בקשת מלכות שמים ומלכות בית דוד ובניין בית המקדש הוא בכך שמבקשים את ארץ ישראל. ובלשונו "א"כ מה שאמרו חז"ל שיבקשו מלכות שמים - היינו לשוב לארץ ישראל כדי שייקרא הקב"ה מלך, ובזה תלויה כל תשובתנו.

 

השיבה לארץ ישראל מלבד ענין התשובה הטמון בה "התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה - באמת אור של תשובה יש בה" (אורות התשובה פי"ז סעי' ב). אלא יש כאן גם המלכתו של הקב"ה על העולם אך המקום שבו נקרא הקב"ה מלך הוא בארץ ישראל. ואם כך נזכור כולנו שדווקא בימים אלו שעם ישראל הנמצא בארץ מאוים מבית ומחוץ "והרשעה כולה כעשן תכלה" וה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים.

toraland whatsapp