דף עמדה בנושא ניסויים בבעלי חיים

הרפואה והמדע משתמשים רבות בניסויים בבעלי חיים לצרכים רבים ומגוונים. ישנם ארגונים לזכויות בעלי חיים שיוצאים כנגד כל שימוש בבעלי החיים לצורך בני האדם, ולעומתם יש שטוענים שצורך האדם קודם לכל. בהלכה מוגדר היחס הראוי של האדם לבעלי החיים.

ארגון חותם | אמונת עתיך 106 (תשע"ה), עמ' 150- 151
דף עמדה בנושא ניסויים בבעלי חיים

רקע

הרפואה והמדע משתמשים רבות בניסויים בבעלי חיים לצרכים רבים ומגוונים כגון: פיתוח תרופות, מחקר והוראה, ולצורך מציאת פתרונות מדעיים לבעיות שאיתן מתמודד האדם. ישנם ארגונים לזכויות בעלי חיים שיוצאים כנגד כל שימוש בבעלי החיים לצורך בני האדם, ולעומתם יש שטוענים שצורך האדם קודם לכל. בהלכה מוגדר היחס הראוי של האדם לבעלי החיים.

 

איסור צער בעלי חיים

 האיסור לצער בעלי חיים הוא מן התורה: החיוב סיוע לבעל חיים שרובץ תחת משאו, חיוב שביתת הבהמה בשבת, האיסור לקשור שני בעלי חיים ממינים שונים כדי שיעשו מלאכה יחדיו, ומצוות רבות נוספות. עם זאת, יש לזכור כי איסור התורה לצער בעלי חיים הוא מצד מדרגתו המוסרית של האדם. התורה אוסרת לצער בעלי חיים, לא משום שיש לבעלי החיים זכויות שיש להתחשב בהם, אלא משום שכך צריך האדם לנהוג.

 

שימוש בבעלי חיים לצורכי האדם

נאמר 'ורדו בדגת הים ובעוף השמים', ומכאן שמותר לאדם לשלוט בבעלי החיים ולהשתמש בהם לצרכיו. בהלכה ישנם דיונים רבים בנוגע להגדרת האיזון בין האיסור לצער בעלי חיים לבין ההיתר להשתמש בבעלי החיים ולשלוט בהם לצורכי האדם. ההכרעה המקובלת היא שמותר לצער בעל חיים רק במקום שהדבר נחוץ לאדם, ובתנאי שללא צער זה, לא יוכל האדם להשיג את מבוקשו. עם זאת, במקרים שבהם הפעולה הנעשית בבעל החיים היא אכזרית, והנחיצות שבה לאדם נמוכה, הפעולה אסורה. כגון: איסור מריטת נוצות מאווזים בעודם בחיים כדי לקבל נוצות טובות יותר, איסור צייד לשם הנאה בלבד. ועוד, הלכות שחיטה מורות לשחוט את בעל החיים באופן שיגרום לסבל המועט ביותר לו, ואף פוסקי זמננו אסרו את פיטום האווזים, בשל הצער הרב שנגרם לאווזים מכך.

 

ניסויים בבעלי חיים

 על פי הדברים האלו, ניסויים בבעלי חיים יכולים להיעשות בתנאי שהם הדרך היחידה או הטובה ביותר להשיג את התוצאה הנחוצה עבור האדם. אם ישנה אפשרות לקבל את אותן תוצאות ללא ניסוי בבעלי החיים, אין היתר לבצע ניסוי כזה, אלא אם יוכח שיש לניסוי יתרון בבירור דברים שאי אפשר לברר בלעדיו.

בכלל, מחקרים שנעשים לצורך בריאותו של האדם מותרים ואף נחוצים, הן מחקרים לשם פיתוח תרופות והן לשם למידה של דרכי רפואה שונות, ועוד.

כמובן, גם ניסויים בבעלי חיים שיש הצדקה לבצעם, יש לעשותם בדרך שאינה אכזרית, אלא אם כן אין דרך כזו לבצע את הניסוי.

 

סיכום

א. צער בעלי חיים הוא איסור מהתורה.

ב. בעלי החיים נועדו לשמש את האדם, אך לאדם אסור להתאכזר אליהם.

ג. מותר לעשות ניסויים בבעלי חיים לשם הצלת חיי אדם, רפואה או צורך כלכלי מוכח.

ד. אין לעשות ניסויים בבעלי חיים לשם מוֹתרוֹת לאדם.

ה. גם ניסויים המותרים, יש לעשותם בדרך שתמעט בצער בעלי חיים.

 

אנו קוראים לצרף תלמידי חכמים ורבנים למועצה לניסויים בבעלי חיים, כדי לבחון אלו ניסויים מותרים ובאיזה אופן ראוי לעשותם, לפי ההלכה.