קום והתהלך בארץ

בהליכה בארץ ישנה מעלה וחביבות הארץ, יש בכך הידור במצוות ישוב הארץ, שככל שאדם מוסיף באחיזתו בארץ כך הוא מהדר יותר במצוות ישוב הארץ

הרב יצחק גרינבלט | תמוז תשע"ג
קום והתהלך בארץ

קום והתהלך בארץ בתרמיל ובמקל...

 

בעוד רבים בוחרים להעביר את חודשי הקיץ במקומות שונים בעולם, בתי הספר ואף ישיבות רבות יוצאים לחופשה כדי לאגור כוחות לשנה הבאה. אז מה עושים?

יש הרוצים לנצל הזדמנות זו כדי לצאת לטיולים בארץ, להכיר אותה דרך הרגליים, לראות את נופיה, ולטעום ממתיקותה, אך כנגד קולות אלו עולה השאלה, האם יש מצווה בטיול בארץ? האם אין בכך בעיה של ביטול תורה, הרי ודאי הדבר שבמסגרת הביתית, או בבית מדרש המקומי יוכל האדם לנצל את הזמן ללימוד יותר מסודר ומועיל, אך האם יש מקום לטיולים האלו?

 

הרב יהודה עמיחי שליט"א ראש מכון התורה והארץ כתב מאמר מקיף על העניין.

בתוך דבריו הוא דן בנקודות אלו, וראוי לעסוק בהן, כפי שאותם גדולי ישראל נהגו לפני שעסקו בדברים באופן המעשי, למדו את העניין מהפן ההלכתי וההשקפתי.

כבר לאברהם אבינו נאמר "קום והתהלך בארץ", אך נחלקו בגמרא האם הליכה זו היא מצווה או רשות, האם היא רק חוויה או גם יוצרת משהו הלכתי במציאות?

הגמרא במסכת בבא קמא מביאה על כך מחלוקת תנאים בין ר' אלעזר הטוען שהליכתו של אברהם הייתה קניין בארץ, וכך גם כשאדם הולך בקרקע הוא קונה אותה, ואילו לדעת חכמים הליכתו של אברהם הייתה כדי לחבבה עליו ולהכשירה לכיבוש בניו בדורות הבאים, אך אין בכך מצווה, וכן הרמב"ן על התורה מביא הסברים שונים שהאחד מהם מתאים לדברי ר' אלעזר והשני לדברי חכמים, ובהמשך דבריו הוא מאריך להוכיח את דברי ר' אלעזר, אך הריטב"א כבר דחה את הוכחתו, שאברהם אבינו קנה את הארץ על ידי ההבטחה של ה' ולא על ידי ההליכה.

 

אך אף אם אין מצווה כפי שמשמע מדברי חכמים, ודאי הדבר שיש בכך מעלה גדולה, שהרי כבר נאמר בגמרא שכל המהלך ד' אמות בארץ ישראל זוכה לעולם הבא. לדברי המהרי"ט אף שאין מצווה בהליכה בארץ יש בה זכות וכפי שהסביר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל שזכות זו היא מצד הסגולה של הארץ.

 

כמו כן ההליכה בארץ יש בה מעלות רבות, כגון ההליכה בה מראה על בעלותנו בארץ (כפי שאפשר לראות בראשונים) והיא מוסיפה בחביבות של הארץ בעינינו, וכפי שכתב הרב מן ההר זצ"ל: "אנו רואים שכל מי שמטייל בארץ לארכה ולרחבה מתקשר אליה בעבותות אהבה וגעגועים, אנו בודאי מצווים לעשות כך כדי להגביר בלבנו את האהבה לארץ, שלא יקרנו כדבר הזה, שנקום בוקר אחד, ולא נרגיש שאנו מקושרים בלבנו אל הארץ הזאת".

מעלה יש בה בהליכה בארץ, חביבות הארץ יש בה, ואף שאין בה מצווה מפורשת ודאי שהדבר חשוב ורצוי. הרב עמיחי מוסיף עוד שלדעתו יש בכך הידור במצוות ישוב הארץ, שככל שאדם מוסיף באחיזתו בארץ כך הוא מהדר יותר במצוות ישוב הארץ.

הטיולים האלו חשובים, אך כמובן חשוב לעשות אותם באופן הבטוח, לשמור על הכללים, ולצאת לטיול בדרך הנכונה.

 

יהי רצון שנזכה להידבק בארצנו הקדושה, ונזכה לחיות בה, לאהוב אותה ולחוש אותה בכל רמ"ח אברינו.

 

toraland whatsapp