מצוות שמיטת כספים למהדרין - קרן "נדיבי ארץ"

על מצוות שמיטת כספים והדרך לקיים אותה על ידי קרן 'נדיבי ארץ'

הרב אהוד אחיטוב | 08.09.2022
מצוות שמיטת כספים למהדרין - קרן "נדיבי ארץ"

 

לאור הנהגתו של רבינו יוסף חיים זצ"ל בעל ה"בן איש חי" מוצע בזאת לציבור לקיים את מצוות שמיטת כספים למהדרין באמצעות קרן "נדיבי ארץ" אשר הוקמה לשם כך.

ההצעה היא שבשעת כתיבת הפרוזבול נקיים את מצוות שמיטת כספים המזדמנת אחת לשבע שנים על ידי הלוואה לקרן 'נדיבי ארץ' שהיא תישמט בסוף השמיטה. הכסף ישמש כעזרה לצורך אחינו בני ישראל ששקעו בעול החובות הכבדים ובעזרת השי"ת יתקיימו בנו הברכות 'אז תרצה הארץ את שבתותיה' וברכת 'והריקותי לכם ברכה עד בלי די'.

לצורך כך, מוצע שכל אחד ימסור את חובותיו לידי בית הדין חשוב באמצעות כתיבת הפרוזבול של קרן 'נדיבי ארץ'.

בית הדין מורכב מהרבנים הגאונים שליט"א: הרב יעקב אריאל הי"ו הרב דב ליאור הי"ו הרב אהרון אבוטבול הי"ו הרב אליעזר איגרא הי"ו הרב שמואל אליהו הי"ו הרב יהודה הלוי עמיחי הי"ו

א. את כתיבת הפרוזבול מומלץ לכתוב ממש בערב ראש השנה כלומר בכ"ט אלול תשפ"ב או לכל המוקדם מס' ימים בודדים קודם לכן. כיוון שהפרוזבול תקף רק על הלוואות שהתבצעו לפני כתיבת הפרוזבול, ולא על הלוואות שיתבצעו לאחריו.

ב. לעומת זאת את ההלוואה ל'נדיבי ארץ' ניתן לבצע כבר בימים אלו מבלי שהפרוזבול יחול עליה, משום שבנוסח הפרוזבול של "נדיבי ארץ" נכתב שהפרוזבול לא יחול על הלוואה זו, וכך הלוואה זו תישמט למרות שהיא ניתנה לפני כתיבת הפרוזבול. בנוסף לכך גם בשטר ההלוואה עצמו כתוב שכל פרוזבול שייכתב על ידי המלווה בערב ראש השנה תשפ"ג, לא יחול על הלוואה זו.

ג. הוועדה הציבורית של 'נדיבי ארץ' תהיה אחראית ובעלת סמכא להחליט למי יועברו הכספים שייאספו. במקביל הוועדה תפעל אצל בנקים וגופים כלכליים, שישמיטו אף הם סכומי כסף במקביל לתרומות שיתקבלו מהשמטת החובות.

ד. אפשר לשלם לקרן 'נדיבי ארץ' את הסכום הכולל בתשלומים על ידי כרטיס אשראי, אך התשלום הראשון יתבצע לפני כ"ט באלול תשפ"ב.

ה. אפשר להעביר גם כספי מעשר כספים כהלוואה לקרן 'נדיבי ארץ' לשם קיום מצוות שמיטת כספים למהדרין.

 

ניתן למלאות את שטר הפרוזבול של הקרן באופן מקוון באתר 'נדיבי ארץ', לפי ההנחיות דלהלן:

  1. חתמו על השטר בימים הסמוכים לראש השנה
  2. אחר חתימת השטר תקבלו אותו בעותק למייל, שמרו אותו כראיה.
  3. לפני מילוי השטר עליכם למצוא שני חברים שישמשו כעדים ויחתמו עליו. וגם אתם תוכלו לחתום על שטר הפרוזבול שלהם.

 

נוסח שטר פרוזבול – נדיבי ארץ

בפנינו העדים החתומים מטה בא הרב ______________ בן ____________ למשפחת __________    

 ואמר אתם עדי שאני מוסר כל חוב שיש לי (ולאשתי), בכתב ובעל פה, לידי בית דין חשוב שליד אוצר הארץ, בראשות הדיינים הגאונים, שליט"א:

 

הרב יעקב אריאל הי"ו        הרב דב ליאור הי"ו     הרב אהרון אבוטבול הי"ו

הרב אליעזר איגרא הי"ו    הרב שמואל אליהו הי"ו       הרב יהודה הלוי עמיחי הי"ו

 

והם יוכלו לגבות חובותיי, ואם לא יגבו בית הדין הנ"ל, אוכל לגבות חובותיי בכל עת שארצה.

מלבד  הלוואה בסך ___________ש"ח שהעברתי לוועד של נדיבי ארץ שמועד פירעונה יהיה עד כ"ט אלול ה' תשפ"ב (ערב ראש השנה ה'תשפ"ג הבעל"ט). בהלוואה זו הנני מעוניין לקיים מצות שמיטת כספים ואיני מוסר חוב זה לבית דין.

על דבר אמת חתמנו שמותינו פה _______________

 

תאריך ____________תשפ"ב

 

והכל נעשה כתקנת חכמים ז"ל

 

נאם __________________ עד

נאם __________________ עד

נוסח זה מעלתו שמוסר שטרותיו לבית דין חשוב ותלמידי חכמים גדולים ומפורסמים, וכפי שפסק השולחן ערוך (חושן משפט סי' סז סעי' יח). אמנם עדיין קיים חשש שהמלווה בערב ראש השנה יכתוב פרוזבול רגיל בלא החרגת החוב עצמו, על כך הוספנו גם בשטר ההלוואה שעושה המלווה בעת נתינת ההלוואה ל"נדיבי ארץ", את הנוסח הנ"ל, בו נכתב שאף אם המלווה יכתוב פרוזבול רגיל אחרי תאריך ההלוואה, הוא לא יחול על הלוואה זו.

 

להורדת הטופס לחצו>>

למילוי מקוון של הטופס לחצו>>

 

 

שטר הלוואה לנדיבי ארץ

א. אני חתום מטה מאשר בזאת שנתתי הלוואה על סך________  ש"ח  לוועד 'נדיבי ארץ'.

ב. זמן הלוואה זו היא מיום החתימה שלי על השטר עד כ"ט אלול תשפ"ב (ערב ראש השנה תשפ"ג).

ג. אני המלווה החתום מטה, מצהיר בזאת שברצוני לקיים בחוב זה שמיטת כספים בערב ראש השנה תשפ"ג כפי חיובה כנהוג בארץ ישראל ובחוץ לארץ.

ד. אני המלווה החתום מטה התניתי עם הלווה שאפילו אם אכתוב שטר פרוזבול על מסירת כל חובותיי לבית הדין בסוף שביעית, לא יחול השטר על הלוואה זו.

ה. לאחר שהלוואה זו תישמט, יוכל וועד נדיבי ארץ' לעשות בכספים אלו לטובת אנשים חדלי פירעון ונזקקים.

 

באתי על החתום:

 

                    תאריך:__________ תשפ"ב                   

                                                             

המלווה:______________

 

מקום:_______________ 

 

 להצטרפות ל'נדיבי ארץ' לחצו>>

toraland whatsapp