חדש

מאמרים

היתר חדש מיין ושמן במקדש

האם הבאת עומר בפסח ושתי הלחם בשבועות קובעים אף לגבי יין ושמן לנסכים ומנחות וגורמת לאסור הבאתם קודם שבועות, או שאין עומר...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

קצירת פסי בידוד לפני העומר

לקראת האביב נוהגים החקלאים לקצור את שולי השדות כדי שישמשו פסי בידוד למניעת התפשטות שריפות. יש לשאול א"כ, אם מותר לקצור...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

איסור”חדש” בארצנו בזה"ז- סקירה

כדי להבין באלו מוצרי מזון יש חשש איסור "חדש" בארץ ישראל בשנים אלו, יש צורך לידיעת גופי ההלכות, הגידול החקלאי, ודרכי...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

קצירה לתחמיץ לפני העומר

נהוג לקצור שעורה לצורך הכנת תחמיץ לבהמות כשהתבואה עדיין לא הבשילה. השעורה מגיעה לשלב זה לפני פסח. והשאלה היא: האם מותר...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

איסור "חדש" בימינו

איסור "חדש" הוא איסור אכילה מן התבואה החדשה וכל היוצא ממנה, עד לאחר הנפת העומר בזמן שבית המקדש היה קיים, או בזמן מקביל...

מאמרים

קציר חדש בשדות בית השלחין בימנו ואחסונו בממגורות (תגובה)

ידידי הרב שמואל דוד הסתפק בחוברת "אמונת עיתך" (41 עמ' 15) בעניין קציר משדות בית השלחין בימינו ונטה לאסור ובמיוחד את...

הרב שלמה רוזנפלד

מאמרים

קציר חדש למאכל בהמה

האם מותר לקצור תבואה (חטה) מדשה קודם פסח למאכל בהמה?

הרב שמואל דוד