מה עניין תרומות ומעשרות לדו"ח המבקר?!

מה עניין תרומות ומעשרות לדו"ח המבקר?!

בעקבות דיון בועדה לביקורת המדינה ממנו עולה כי בדו"ח המבקר הקרוב יכלל פרק העוסק בהשמדת תרומות ומעשרות. מתוך אתר בחדרי חרדים

אבי שיף, אתר בחדרי חרדים | תמוז תשע"ה

יו"ר ועדת המדע של הכנסת ח"כ אורי מקלב שיגר היום מכתב חריף למבקר המדינה יוסף שפירא בנושא ההתייחסות להפרשת תרומות ומעשרות בדו"ח מבקר המדינה, זאת בעקבות דיון בנושא בוועדה לביקורת המדינה שנערך לפני כחודש ימים ממנו עולה כי בדו"ח יכלל פרק העוסק בהשמדת פירות וירקות לצדרכי תרומות ומעשרות

במכתב כותב מקלב לשפירא: "לאחר הדיון בוועדת הביקורת בנוגע לדו"ח המבקר, אינני יכול שלא להביע את כאבי ומורת רוחי, נוכח ההתייחסות המעוותת של הדו"ח לקיומן המעשי של הלכות הפרשת תרומות המעשרות, מהמצוות החשובות בתורה שזוכים לקיימה רק בארץ חמדתנו, ארץ ישראל. אשר לקיומן נכסף עם ישראל במשך כל הדורות". 

מקלב הוסיף וכתב: "ההשוואה בין הפירות שהופרשו לצורך תרומות ומעשרות וכלויים, לבין נושא השחתת פירות וירקות והשמדתם לריק, והכללתו של נושא תרומות ומעשרות בפרק זה, מעבר להיותה מקוממת ואנטי יהודית, משקפת היא בורות וחוסר התמצאות אלמנטרית במצווה חשובה זו, שהינה אחת מהמצוות התלויות בארץ

"
קודם ההתייחסות לדו"ח, לידיעותיהם של כותביו ולהשכלתם לדון בנושא, לא מקובלת וצורמת עד מאד הכללתו של נושא תרו"מ בפרק העוסק בהשמדת פירות וירקות! מה ענין לנושא שכולו קודש, ששורשו בתורת אלוקים חיים, הלכה למשה מסיני, להיתחם, להיכלל ולהיות נדון במסגרת של חולין?! 

"
מה לנושא הילכתי מובהק לענין הידיינות בהשמדת פירות וירקות?! איזה חוט מקשר ישנו בין שני נושאים אלו?! מה פשר עירוב התחומין בין הקודש לבין החול?! הייתכן כי דו"ח מבקר המדינה יבקר את מצוות התורה?! 

"
לגופו של הדו"ח, לא ברור ולא מובן בעליל כיצד נושא הלכתי מובהק המתייחס למצוות מפורשות ממצוות התורה, הופך לנושא לדיון על שולחנו של מי שאין לו יד ורגל בנושאי תורה והלכה". 

מקלב הוסיף בסרקזם: "ברוח השוואה זו, המועלת בדו"ח, המערבת מין באינו מינו, ומקישה מעניין לעניין בלי כל נקודת זהות וקשר, יכול אני ח"ו לצפות כבר את הפרקים הנוספים העתידים להופיע בדו"ח מבקר המדינה והרי הם כדלהלן: א. השמדת שמן יקר בכמויות משמעותיות לצורך הדלקת נרות חנוכה. ב. בזבוז משווע של מים יקרים לצורך שימוש המקוואות. ג. השלכת בקר ועופות בהיקף נרחב בשל טריפות בשחיטות, ועוד על זו הדרך

"
כמי שידוע ומוכר כאיש מסורת, וכאדם המכבד את דיני ישראל והלכותיה, אין לי ספק כי אתה מבין את האבסורד שבהיקש זה. אני סבור כי כמבקר המדינה, חשוב יהיה לשמוע את הסתייגותך מפסקה זו בדו"ח, הכורכת בלא כל רציונל, את מצוות הפרשת תרומות ומעשרות עם הביקורת על השמדתם של פירות וירקות".