מי מוביל את החתן והכלה לחופה

מי מוביל את החתן והכלה לחופה

מי מוביל את החתן והכלה לחופה? האבות את החתן והאמהות את הכלה, או הורי החתן מלווים אותו והורי הכלה את הכלה?

הרב רא"ם הכהן | אדר תשע"ג

היום, רווח ומקובל המנהג שאבות החתן והכלה מובילים את החתן והאמהות את הכלה. אולם יש משפחות שבהם נהוג שהורי החתן מלווים אותו והורי הכלה את הכלה.

 

הרב רא"ם הכהן, בתשובה שפורסמה השבת במדורו הדו שבועי בעלון 'שבת בשבתו', סוקר את מקורות המנהג ואת הדעות שהתייחסו אליו:

בדברי חז"ל מדובר על שושבינים בכמה מקומות בניהם בבראשית רבא (ח)- "אר"י ברי סימון מיכאל וגבריאל היו שושבינין של אדם הראשון" לשושבינין יש גם משמעות הלכתית, בתוספתא מופיע שהם פטורים מתפילה ותפילין ובמשנה בסנהדרין הם מוזכרים כאוהבים שפסולים לעדות. מכאן רואים שהשושבינים הם לא חלק מהמשפחה ונראה ממקומות אחרים שהם לא מובילים את הזוג לחופה אלא את הכלה לבית החתן.

 

הרמ"א בהלכות אבלות מסביר שהמנהג אצלם הוא ששני אנשים מובילים את החתן לחופה ולא מזכיר שהם ההורים. הגר"מ פיינשטיין כבר כותב שההורים מלווים את בניהם ובנותיהן לחופה ושלא כך היה מנהג הגמרא.

בשום מקור לא מפורש האם האבות מלווים את החתן והאמהות את הכלה או שכל זוג הורים מלווה את בנו. בשם הגר"א שפירא מובא שמנהג ירושלים הוא שהאבות יובילו את החתן והאמהות את הכלה. גם בשו"ת משנה הלכות פוסק כך ומדייק זאת מדברי הרמ"א. שבט הלוי ממשיך את אותו קו ותוקף את המנהג שכל אחד ילווה ע"י הוריו. 

לעומת זאת יש עדויות שהרב פיינשטיין הובל ע"י הוריו לחופה וכן נהגו במשפחתו של הגרי"ד סולובייצ'יק. הרב רא"ם מעיד בעצמו ואומר שראה שכך נוהגים גם במשפחתו של הרב ליכטנשטיין.

 

בהמשך חוקר הרב האם רק זוג נשוי יכול ללוות לחופה ולא אנשים גרושים או בזיווג שני ופוסק שמצוות כיבוד הורים היא מדאורייתא ולכן אם ההורים רוצים ללוות יש לאפשר להם.

לסיכום פוסק הרב רא"ם שהמנהג שהורי כל אחד ילוו אותו לחופה הוא מנהג מקובל שגם גדולי ישראל נהגו בו, ואין כל סיבה למנוע את קיומו או לקטרג על הנוהגים בו.