כיסוי הראש

בשבוע הקרוב תלמידים רבים יצאו ממסגרות החינוך ויכנסו לתקופה של חופשה, במצב זה חשוב מאוד שאנו נשים לב למצב של הילדים, שלא ירדו ברמה הרוחנית שלהם, אחד מהאותות לראות את המצב הרוחני של הבנים זו הכיפה, האם יש משמעות לגודל הכיפה? האם חבישת כיפה היא חובה?

הרב יצחק גרינבלט | תמוז תשע"ד
כיסוי הראש

אנו כיום רגילים שאדם המאמין בה' הולך עם כיפה, אף שאנו יודעים שאסור לנו לקבוע כללים ברורים בדבר, שכן יש כיום לא מעט אנשים שחיים ומשתדלים מאוד לשמור תורה ומצוות, ודווקא בנושא חבישת הכיפה יש להם קושי. האם יש חיוב הלכתי לחבוש כיפה?

הגמרא מביאה לנו כמה פעמים מקורות המעלים לנו את החשיבה על הנושא. במסכת קידושין מסופר על אחד מהגדולים שאף שהגיע לגיל של נשואין, לא שם את הסודר על הראש, שכן הוא עוד לא היה נשוי. שם רב חיסדא לא חושש שאותו תלמיד חכם חטא, שקשה מאוד להתגבר על הרהורי עבירה, אך רואים שהוא לא חושש כלל מזה שאותו תלמיד חכם לא היה עם כיסוי ראש!  וכן מסיפור הגמרא במסכת שבת שרב נחמן בר יצחק שמעה מחוזה בכוכבים שבנה לא יהיה בסדר, ולכן היא הקפידה שיכסה ראשו, משמע שאחרים לא היו צריכים להקפיד על כך. מקורות אלו מביאה הגאון מוילנא להוכיח שאין חיוב הלכתי לכסות את הראש, אלא שזו מידת חסידות בלבד. לעומת זאת, בשולחן ערוך הביא שחייב אדם לכסות את ראשו, ובבית יוסף ברר שודאי שהיה כיסוי ראש גם לפני החתונה, והגמרא בקידושין מדברת על כיסוי מיוחד, ובגמרא בשבת מדובר על הקפדה מיוחדת על הכיסוי, כמו שרואים בהמשך הגרמא שם, שברגע שהכיסוי נפל לו מיד קפץ עליו היצר הרע.

מדוע לדעת השולחן ערוך יהיה חיוב לכסות את הראש? כמה אחרונים כתבו שאף השולחן ערוך מסכים שכיסוי ראש מקורו במידת חסידות, אלא שהואיל והדבר התפשט והתרגל בציבור, הוא עבר מגדר של מנהג והפך להיות חיוב הלכתי.

לעומת דרכו של הגר"א, הט"ז ובעקבותיו המשנה ברורה כתבו שהחיוב לכסות את הראש כיום הוא בשל החיוב להיות שונה ממנהגם של הגויים. במצב זה אם אדם לא שם כיסוי ראש, יש בכך חילול ה', ואמירה של כפירה בה'. לכן פוסק הט"ז ועוד פוסקים שאם בטעות התפלל בלי כסוי ראש, חייב הוא לחזור ולהתפלל. להלכה פסקו כמה וכמה אחרונים, שאם גילה שהתפלל בלא כיסוי ראש לא יחזור להתפלל, מחשש לברכה לבטלה לפי שיטת הגאון מוילנא (אף שלגאון עצמו יש מקומות שודאי חייבים בכיסוי ראש כגון באזכרת שם ה', בעמידה לפני רבו ועוד).

דיון נוסף שנערך בנושא הכיפה הוא גודל הכיפה. בשו"ת אגרות משה נשאל על דבריו של רבי שלמה קלוגר בספרו האלף לך שלמה שבו הוא פסק שכלל בלי כיסוי ראש אסור אפילו פחות מארבע אמות, ובכיסוי ראש שלא מכסה את רוב הראש אסור ביותר מארבע אמות. והאגרות משה חלק על דבריו, שאין יסוד לחילוק זה, והלכה פסק שאין חיוב מוגדר בגודל הכיסוי ראש, ואין חיוב שיכסה את רוב הראש, אך צריך שהכיסוי יראה מכל הצדדים, שלא יהיה חילול ה'.

הרב זלמן מלמד נשאל על ידי מישהי שסרגה לקרובה כיפה מזערית ואביה אומר שאסור לה להביא לו שיש בכך לפני עיור, וכתב לה: התפקיד של הכיפה אינו סמל אלא זה כיסוי ראש, וכיפה קטנה אינה מהווה כיסוי ראש. לדעתי, הגודל של הכיפה צריך להיות כזה שהוא יכסה את רוב הראש. חכמים אמרו שכיסוי ראש משפיע על יראת שמים. הנוער שלנו צריך להיות בעל בטחון עצמי וגאוה דתית ולעשות בשמחה את המצוות וגם המנהגים וללכת עם כיפה שתהיה באמת כסוי ראש. על כן אני מציע לך לשכנע את בן דודך שילך עם כיפה כמו שאביך מציע.

הרב אריאל שליט"א כתב בתשובה " כיפה זעירה היא חילול ה' ומעוררת גיחוך. מה הבושה בכיפה שרואים אותה? גודל הכיפה לא פחות מ-15 ס"מ.

ובאותה תשובה כתב על החשיבות להקפיד שאף בנסיעה באופניים וכדומה לא יורידו את הכיפה.

מובן שבברכה ובמקומות שבהם חבישת הכיפה היא לא לכבודה, לא נהגו להקפיד על כך, אך אם עושים הפסקה לאכילה ולברכות וכדומה, ודאי שחשוב לחזור ולחבוש את הכיפה.

יהי רצון שנזכור תמיד לעבוד את בוראנו, ונזכה להתקדם ולהתעלות בעבודת ה', גם בימים האלו.

toraland whatsapp