יחסי מרות - מפותה או אנוסה?

בתורה מופיעות שתי פרשיות העוסקות בקשרים אסורים, באחת מדובר במעשה שנעשה בעל כורחה של האישה והיא אנוסה ובשנייה המעשה נעשה בהסכמתה והיא מפותה. בפרשיות אלו מופיע העונש של אונס ומפתה כאשר ברור מה קרה ואם המעשה נעשה באונס או ברצון.

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 141 (תשפ"ד), עמ' 75-80
יחסי מרות - מפותה או אנוסה?

הקדמה

בתורה מופיעות שתי פרשיות העוסקות בקשרים אסורים, באחת מדובר במעשה שנעשה בעל כורחה של האישה והיא אנוסה ובשנייה המעשה נעשה בהסכמתה והיא מפותה.[1] בפרשיות אלו מופיע העונש של אונס ומפתה כאשר ברור מה קרה ואם המעשה נעשה באונס או ברצון. אולם לא תמיד הדברים ברורים, ועל כן הפרשנים למדו מתוך תיאור התורה את ההבדל בין אונס לרצון גם כאשר הנתונים אינם מספיק ברורים ויש ויכוח בין הצדדים. הרמב"ן בפירושו על התורה[2] קובע כי במקרה שלא ברור האם הייתה הסכמה יש לבדוק האם זה הוא מקום שיש בו סיכוי סביר לעזרה.[3] ועל כן, באופן כללי כל הנבעלת בשדה, הרי היא בחזקת אנוסה אף אם לא צעקה, וכל הנבעלת בעיר, הרי היא בחזקת מפותה. בעיר יש אנשים בקרבת מקום אשר יכולים לעזור לאישה, ולכן אם לא צעקה לעזרה יש להניח שהסכימה למעשה.[4] קביעה זו עוזרת לבית הדין יכולה לשפוך אור על מהות המעשה ולסייע לבית הדין לקבוע עמדה כאשר המציאות אינה ברורה. לפעמים הספק מתעורר מכיוון אחר, כאשר אין ויכוח שהאישה הסכימה, אלא שלא ברור האם ההסכמה ניתנה מתוך בחירה או מתוך אילוץ שעשוי להחשיב את המעשה לאונס. אז יש לדון האם ההסכמה ניתנה מתוך בחירה או מתוך אילוץ שעשוי להחשיב את המעשה לאונס?

א. הסכמה תחת לחץ

לבית דין לממונות הוגשה תביעה לפיצוי על ידי עובדת אשר לטענתה נוצלה על ידי מעביד שהוא אדם דתי.[5] היא מתארת בפרוטרוט את הדרכים המתוחכמות אשר נקט כדי להשיג את אמונה עד כדי הרגשת תלות רגשית וכלכלית וכל זאת כאשר הייתה במשבר נפשי[6] עמוק. מבחינתה לא הייתה אפשרות אחרת מלבד להיענות לחיזוריו כאשר שכנע אותה שזה יחזק אותה ועוד אמר שיש לכך היתר הלכתי.[7] לדבריה, הסכמתה לא נבעה מבחירה אלא מתוך תלות רגשית וניצול המצב הנפשי הקשה שבו הייתה. היא מטופלת על ידי פסיכולוג כבר תקופה ארוכה והוא אף כתב דו"ח מקצועי אשר בו הוא מאבחן שהיא נמצאת בפוסט טראומה מהאירוע הזה, מבחינתה מדובר על פגיעה לכל דבר, כולל כל הסימפטומים - מחשבות אובדנות, דיכאון וחוסר תפקוד. התביעה כוללת שלושה דברים: פיצוי על נזק נפשי, החזר הוצאות הטיפול, והחזר ימי המחלה הרבים שנאלצה לקחת ממקום עבודתה עקב מצבה הנפשי (נזק, ריפוי, שבת). המעסיק מודה בעובדות אלא שטוען שהוא אכן סייע לה ומצטער שהגיעו למקום הזה אך אין לו אחריות ממונית על ההשלכות של המעשה היות שהיא רצתה בכך, ולפנים משורת הדין הוא מוכן להשתתף בטיפולים.

ב. פיתוי קטנה אונס

ישנה מחלוקת האם מי שמפתה קטנה (נשואה, כשקיבל אביה קידושין) אוסר אותה על בעלה. הרמב"ם[8] פסק שנאסרת על בעלה והראב"ד סבר שאינה נאסרת, וציטט את דברי הגמרא (יבמות סא ע"ב) 'פיתוי קטנה אונס הוא'. בספר 'מנחת חינוך'[9] כתב שמחלוקת זו נוגעת גם לחיובי הממון של אונס ומפתה,[10] דהיינו, לפי הרמב"ם יש לה דין מפותה (קנס, פגם, בושת) ולראב"ד דין אונס (קנס, פגם, בושת וצער).[11] הרמב"ם נותן משקל להסכמה של ילדה קטנה ואוסר אותה על בעלה, ואם הסכמה של קטנה נחשבת כרצון ולכן נאסרת אף שאין לה דעת שלמה, בוגרת אשר הנסיבות הביאו אותה לפתח תלות במעסיק שלה, הסכמתה בוודאי נחשבת פיתוי ולא אונס.[12] בתשובת מהרי"ק[13] מובא עיקרון נוסף שיש לקחת בחשבון, והוא 'המוציא מחברו עליו הראיה'. כבכל תביעה ממונית גם כאן כשיש ויכוח האם המעשה היה באונס או בהסכמה, יש להשאיר את הממון ביד המחזיק בו עד שיוכח אחרת. וזו לשונו:

האשה הטוענת על איש שבעלה בשעת שהייתה מתעלפת[14] ותובעת ממנו בושתה ופגמה והוא כופר ואומר שלא בא עליה כלל לע"ד נראה דבר פשוט דאם היה לה עדי' שיעידו כדבריה שבא עליה בשעת עלופ' דפשיטא שזה חשיב אונס דאין לך אונס גדול מזה ובזה לא ידעתי להפיל בו שום ספק להחשיבו כרצון אם כן הוא כדבריה. ומאחר שהאיש כופר לא מבעיא היכא דטוען להד"ם אלא אפילו טעון שברצון בא עליה פשיטא שהוא נאמן דכלל גדול בדין דהמע"ה... שהרי כל האמתלות שכתבת להאמינה מעידות על הרצון ולא האונס ומאיזה צד נאמר שתהא אשה נאמנת לומר אנסת אותי בלא שום ראיה ומנין ובלא שום אמתלא לדבריה... ופשיטא דאין ליפות כחה מטעם תעמידנה בחזקת צדקת ונימא דלא נבעלה לרצונה שהרי יצתה מחזקת בנות ישראל הצנועות.[15]

אם כן, כאשר ישנו ספק ממוני אין האישה נאמנת לומר שהמעשה היה באונס.[16]

ג. מחילה

הגמרא[17] פוטרת מכל תשלום מי שפיתה אישה בוגרת, והטעם הוא משום מחילה. ההסכמה למעשה כמוה כמחילה על כל החיובים הממוניים שנובעים ממנו.[18] אם כן מאחר שהתברר שגם במקרה שהתקיימו יחסי מרות נחשב המעשה לפיתוי ולא לאונס, אם כן יש לראות את ההסכמה של האישה כמחילה על כל חיובי הממון.

ד. תשלומי אונס ומפתה ונזק נפשי

המשנה במסכת כתובות (פ"ג מ"ד) מפרטת את התשלומים המוטלים על האונס והמפתה, חלק אחד מוגדר כקנס והחלק השני – פגם, בושת, צער, הוא מדין תשלומים של חובל.[19] זו לשון המשנה: 'המפתה נותן בושת ופגם וקנס, מוסף עליו אונס שנותן את הצער'. המשנה עוסקת בתשלומים הנובעים מהמעשה עצמו, פיצוי על הפיחות שחל במעמדה של האישה,[20] כאשר באונס מתווסף לכך גם תשלום צער על הכאב הפיזי. המשנה אינה מזכירה תשלום על נזק נפשי, ייתכן שהסיבה לכך היא כי בימי חז"ל מעשה האונס לא נתפס אצל הנשים כפגיעה נפשית, לחלופין ייתכן שגם אז היה במעשה פגיעה נפשית, אלא שחכמים לא חייבו בתשלום על כך מפני שהוא נחשב נזק עקיף אשר אין להטילו על האנס. מדברי הרב שפרן (הישר והטוב, כג עמ' לט) מתבאר שהוא פוסק שהנזק הנפשי הוא נזק ישיר ונחשב לנזק לכל דבר, וזו לשונו:

הגורם לחברו נזק נפשי פשוט וברור שחייב לשלם עליו שמחלה נפשית נזק הוא לכל דבר וכשם ששנינו 'חרשו נותן לו דמי כולו' משום שאינו ראוי לכלום. ואע"פ שלא נפל למשכב רק נעשה חרש נזק בכל הגוף הוא. לכן אם עשאו בגדר שוטה או כל סיבוך נפשי אחר שמשלם את נזקו.[21]

עוד הוסיף שם שהפוגע צריך לשלם גם על הוצאות הטיפול הנפשי שהן נחשבות כהוצאות ריפוי. לאור זאת, יש לשוב ולדון האם מפותה מוחלת גם על נזק נפשי?
נראה שמוחלת רק על החיובים שעולים מעצם המעשה – כגון הקנס 'כמהר הבתולת' וכן על הצער הגופני או הבושת, אבל קשה להעלות על הדעת שהתרצתה למחול על הפגיעה הנפשית, וממילא כאשר מתקבלת חוות דעת מקצועית על פגיעה נפשית יש לחייב את האיש גם בריפוי וגם בפיצוי על הנזק הנפשי שהסב לה. ויש להביא ראיה ממסכת בבא בתרא (מא ע"א) שגם כאשר יש אומדן שהנפגע מחל אין זה כולל את כל המשמעויות שיש באותו מעשה.

הגמרא מתארת שם שרב ענן הציב כותל חדש בתוך חלקו של חברו, והשכן אף בא לסייע לו. בדרך כלל מייחסים לפעולה כזו כוונה של השכן למחול על חלקו בחצר ולכן הוא מסכים לסייע בבניית הכותל החדש. הגמרא אומרת שהיות שגם רב ענן עצמו לא ידע שמדובר על חלקו של חברו ממילא גם השכן לא התכוון למחול לו על חלקו, כי הוא לא היה מודע לכך. וזו לשון הגמרא (בבא בתרא מא ע"א): 'א"ל: והא אחיל, דאתא וסייע בגודא בהדאי! אמר ליה: מחילה בטעות היא'. אף כאן האישה עשתה אמנם מעשה שמבטא מחילה, אבל אפשר לומר שהיות שלא הייתה מודעת למשמעות הנפשית של אותו מעשה, לא התכוונה למחול על כך, שכן נתכוונה למחול על חיובי הממון הנובעים ישירות מהמעשה ולא על התוצאות החמורות שלו לטווח ארוך.[22]

ה. בית דין עונשין שלא מהדין

יש להוסיף כי לצערנו הרב בימינו קיימת תופעה של ניצול יחסי מרות, ולכן ראוי להעניש את הפוגע גם שלא מהדין.[23] על כן יש לחייב פוגע אשר הודה במעשה אלא שטוען שהייתה הסכמה. יסוד הדברים הוא ב'שלחן ערוך',[24] שם מובא שיש לבית הדין להעניש לצורך השעה. בדומה לכך מובא ב'טור' (אה"ע, סי' קעז) שיש לחייב אנס לשלם קנס גם בזמן הזה שאין דיינים סמוכים וזו לשונו:

נשאל מרב צמח גאון קנס מהו לגבותו כדי שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהו ישראל פרוצים בנזקין והשיב כבר אמרו חכמים אין גובין קנס בבבל אבל כדי שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהו ישראל פרוצים בנזקין נהגו חכמים האחרונים לנדותו עד שיפייסו בממון. [25]

ובתשובת 'בית יהודה' (מנהגים דף קיג ע"ב) הטיל קנס על המפתה 'משום מגדר מילתא... יתן הנטען קנס... להיות לה כסות עינים ולסיוע כדי שתמצא שישאנה'. 

סיכום

א.   כאשר הדיון הוא על חיוב ממוני וישנו ספק האם המעשה היה בהסכמה או מתוך אילוץ הכלל הוא 'המוציא מחברו עליו הראיה'.

ב.   אישה בוגרת שנתנה את הסכמתה הרי טמון בכך מחילה על כל חיובי התורה שיש למפותה.

ג.   נזק נפשי נחשב כנזק לכל דבר ועל כן יש לשלם את הריפוי ממנו כולל תשלומים לטיפול פסיכולוגי.

ד. כאשר ישנם יחסי מרות אין להחשיב את ההסכמה של האישה למחילה על תוצאות המעשה ועל כן יש לחייב את הפוגע לשלם על ה'נכות הנפשית' שגרם לה (בהתאם לחוות דעת מקצועית) וכן על הטיפולים הנפשיים, הן מצד הדין והן מצד התקנה.


 [1].    דברים כב, כו-כט. יש להעיר כי התורה מתמקדת בהבדל המשפטי שיש בין המקרים השונים (ואף לומדת ממקרה אחד למשנהו בקביעת שיעור הקנס המוטל על המפתה) אך אינה מתייחסת להבדל המהותי והמוסרי שיש בין אונס לבין זנות, מצד האישה.

[2].    רמב"ן, דברים כב, כג.

[3].    והוסיף ביאור כי סתם שדה אין בו מושיעים שיוכלו להצילה, כמו שנאמר: 'צעקה הנערה המארשה ואין מושיע לה', וסתם עיר יש שם מושיעים.

[4].    וכן כתב הרמב"ם, הל' נערה בתולה פ"א ה"ב: 'ואיזה הוא מפתה ואיזה הוא אונס, מפתה לרצונה ואונס שבא עליה בעל כרחה. כל הנבעלת בשדה הרי זו בחזקת אנוסה ודנין בו דין אונס עד שיעידו העדים שברצונה נבעלה, וכל הנבעלת בעיר הרי זו בחזקת מפותה מפני שלא זעקה עד שיעידו העדים שהיא אנוסה כגון ששלף חרב ואמר לה אם תזעקי אהרוג אותך'. אולם, הראב"ד השיג שם, שלעניין ממון אומרים 'המוציא מחברו עליו הראיה'.

[5].    במאמר זה הדיון מתמקד רק בהיבט הממוני ואינו עוסק בתחום האיסורי כגון איסור אישה לבעלה.

[6].    הפוסקים דנו בשאלה זו לגבי היתר אשה לבעלה כאשר קיימה יחסים עם מתחזה לרב שהסביר לה ברוב רשעותו שהקשר שלה איתו יגרום לתיקון ומכך תצמח גאולה. להרחבה בנושא זה עיין שו"ת בנין ציון, סי' קנד; שו"ת שואל ומשיב, קמא ח"ג סי' מח; שו"ת שרידי אש, ח"ג סי' קכד.

[7].    ואף שכנע אותה לטבול.

[8].    רמב"ם, הל' איסורי ביאה פ"ג ה"ב.

[9].    מנחת חינוך, מצווה סא.

[10].  וכן נראה מדברי הרשב"א, שבועות לג ע"ב, שלקטנה אין דין מפותה משום פיתוי קטנה אונס הוא.

[11].  מסברה היה ניתן לחלק ולומר שדברי הראשונים נאמרו דווקא לעניין איסור אישה לבעלה ולא לגבי ממונות. יסוד מחלוקתם הוא: האם ההסכמה שלה מתוך רצון גמור היא הסיבה שתיאסר על בעלה (ראב"ד), או שמא מעשה הבעילה אוסר מצד עצמו (מהרי"ק, סי' קסז) ורק כשיש אונס גמור אינה נאסרת (רמב"ם) ולכן נחלקו בקטנה שיש לה דעת קלושה (מהרש"א, שבת קנג ע"ב) ואין כאן רצון גמור.

[12].  וכן נראה מהדין של 'תחילתה באונס וסופה ברצון' ונימק זאת הרמב"ם (הל' איסורי ביאה פ"א ה"ט): 'שמשהתחיל לבעול באונס - אין בידה שלא תרצה, שיצר האדם וטבעו כופה אותה לרצות', משמע דווקא בגלל שהתחיל באונס ההמשך אינו נחשב לרצון. אולם אפשר שזו סברה מקומית רק לעניין איסור אישה לבעלה. ומכל מקום לדעת המהרי"ק, סי' קכט, גם לעניין ממון נאמר כלל זה וזו לשונו: 'יצרה אלבשה, ואם אמרו כן לענין אסור חמור כ"ש לענין ממון הקל'.

[13].  שו"ת מהרי"ק, סי' קכט.

[14].  עיין בתשובת הרש"ז אוירבך, אסיא, ח"ח, עמ' 204-203, בעניין חולת נפש שפותתה בבית החולים שפסק שהיא מותרת לבעלה. וכן במאמרו של הרב שלמה גרינץ, 'אשה שזינתה תחת השפעת סמים - האם מותרת לבעלה', תחומין לד, עמ' 385.

[15].  עיין שו"ת נודע ביהודה, תניינא סוף סי' כ; ועיין שו"ת בנימין זאב, סי' קלב, שהכריע כי לפי הנסיבות של המקרה, מדובר באונס, וזו לשונו: 'על אודות האיש ראובן אשר קם על בת רעהו וקרובו בהיותה יחידה יושבת לבטח בביתה ובא אליה לאונסה בחיבוק ובנישוק. כיון דיחידה היתה בביתה דצעקה הנערה ואין מושיע לה, ואפי' שלא נשמע קולה רק שאמה מצאה בוכה ונאנחה כשהיה מחזיק אותה ההוא נבל, ולא היה בבית אחר זולתו. והנערה דנינן לה כאלו שלף חרב עליה ואמר לה אם תזעקי אהרוג אותך ולפ"ז נרא' לע"ד לדונה כאנוסה אפילו שהיה הפועל ההוא בעיר כיון דאם היתה זועקת לא היה מי שיושיענה וכ"ש שהיתה צנועה שלא יצא עליה מעולם שם רע'.

[16].  לעומת החוק הישראלי והפסיקה בבית המשפט אשר יוצאים מתוך נקודת הנחה שככל שמתקיימים יחסי מרות, יש להניח שההסכמה אינה תקפה. בפסיקה הוזכרו מספר מבחנים שנועדו להכריע אם מערכת היחסים נבעה מניצול יחסי מרות: פערי כוח - ככל שפערי הכוח גדולים יותר, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות. הפרש גילים - ככל שהפרש הגילים בין הצדדים גדול יותר, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות. מי יזם את הקשר. ובפסק דין כתבה השופטת ורדה וירט-ליבנה: 'כל עוד היחסים אינם גלויים, ידועים ומוסכמים, עלולים מעשים הנעשים מצידו של בעל מרות להתפרש, בשעת אמת, כמעשים לא רצויים, ולא יהיה די בטענה, לפיה ניתנה להם הסכמה, או שנעשו מבלי הבעת חוסר עניין. זאת, בהתחשב במרקם היחסים העדין והמורכב הקיים במערכת בו מצויים בעלי מרות והכפופים להם'. http://www.glima.info/verdicts/27406.pdf

[17].  כתובות כט ע"א.

[18].  כתבו התוס', כתובות לט ע"ב ד"ה קרע, שאף שאין מחילה מועילה על נזקי גוף אם לא אומר במפורש את המילים 'על מנת לפטור' מכל מקום כאן הדבר נחשב למחילה משום 'איכא למימר דמחמת הנאת בעילה מחלה לגמרי'.

[19].  עיין חזו"א, אה"ע סי' יט ס"ק ד, אשר מביא מחלוקת ראשונים האם עבר על איסור חובל.

[20].  בעולה לעומת בתולה.

[21].  עוד הוסיף שם כי יש לחייב את הפוגע בתשלומים רק כאשר פגע פיזית בחברו, אך אם רק הפחיד את חברו וכדומה, פטור מתשלומים משום גרמא. 

[22].  יש ללמוד מדברי המהרי"ק כי הפירוש של הסכמת האישה נדון על פי גדרי הממון. מהרי"ק, סי' קכט, דן בטענה של אישה שהתרצתה לגבר רק מפני שהבטיח לשאת אותה וכעת חזר בו. ועל כך כתב: 'ואשר היא טוענת שהבטיחה לישאנה ועל מנת כן מחלה לו ונפתתה, לעניות דעתי נראה דאף אם נאמר דבכי האי גוונא לא תועיל המחילה דחשיב כמחילה בטעות, מכל מקום היינו דוקא היכא שהתנה כן עמו בשעת בעילה ממש אבל אם קודם לכן הבטיחה כן ולאחר זמן בא עליה סתם ולא הזכירה לו באותו שעה שישאנה בכי האי גונא לא אמרינן דאדעתא דהכא מחלה'. אם כן, גדרי המחילה הנובעים מהסכמת האישה, ומתפרשים על פי דיני התנאים.

[23].  חוק העונשין מחשיב זאת לעבירה פלילית אשר דינה עד שלוש שנים מאסר.

[24].  שו"ע, חו"מ סי' ב.

[25].  וכן כתב בשו"ת בנימין זאב, סי' קלב: 'ונחזור לדינינו ואומר אני ואין ספק אצלי דאפילו שלא היה לנו כ"כ ראיה מענין הפועל המגונה שעשה הנבל הזה שהיה שם אונס או פיתוי עכ"ז בשביל שפעל עמה שלא כהוגן וחרש על בת קרובו פועל כזה ראוי לעונש... דבדורות הללו דלא אכשור דרי ראוי להטיל עליו על כל דבר פשע לעונשו כראוי לפי ראות עיני שבעה טובי העיר וביותר למיגדר מילתא להסיר מכשול מעמינו וכדי שלא יהיו בנות ישראל להפקר'.

toraland whatsapp