ברכת האילנות

נוסח ברכת האילנות כולל מדריך הלכתי קצר

ברכת האילנות

מדריך הלכתי:

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, מברך את ברכת האילנות.

ברכת האילנות חביבה מאד, והנזהר בברכה זו, עליו נאמר: ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ד'. ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירֹש.

 

האילן

א. אין לברך ברכת האילנות על ירקות וצמחים חד שנתיים, אלא על עץ פרי.

ב. לכתחילה ראוי להדר לברך בשדה שיש בה שני מיני אילנות, ולפחות שני אילנות ממין אחד.

ג. כשיש צורך מיוחד יכול לברך אפילו על עץ פרי אחד העומד בגינתו או בעציץ נקוב בביתו.

ד. יש לברך על עצי פרי, ולא על אילני נוי וסרק, אולם מי שברך על עץ העשוי לריח, לא יברך שוב על עצי פרי.

ה. אין לברך על עצים שיש איסור בהם או בפירותיהם, כגון: עץ המורכב כלאים (כגון: אגס המורכב על חבוש), עצי ערלה או שיש בהם איסורי אכילה (כגון: גידולי עבודה זרה, בית קברות, גזל, הר הבית).

 

ראיית העץ 

א. הברכה צריכה להיות בשעה שרואה את הפרח.

ב. נוהגים לברך כשרואה אילנות מלבלבים ולאו דווקא בראייה הראשונה, ויש מדקדקים לברך בראייה הראשונה.

ג. מי שלא ראה את פריחת האילנות וראה פירות שחנטו, יש אוסרים לברך, ויש מתירים לברך רק אם זו ראייה ראשונה.

ד. הרואה פרי גדול שנגמר כל צרכו אינו מברך.

 

זמן הברכה 

א. עדיף לברך ברכת האילנות בראייה הראשונה בחודש ניסן.

ב. מי שנמצא במקום שבו לא ישארו פרחים על העצים בחודש ניסן, יכול לברך ברכת האילנות כבר בחודש אדר.

ג. מי שלא ראה בחודש ניסן, יכול לברך לאחר מכן, כל זמן שיש פרחים על העצים.

ד. הנוהגים על דרך הסוד, מברכים בשם ומלכות רק אם הברכה נאמרת בחודש ניסן.

ה. לכתחילה יש להמנע מלברך ברכת האילנות בשבת ויו"ט, אבל אם מנהג אבותיו לברך בשבת ויו"ט - יכול לברך גם אז.

ו. ברכת האילנות נאמרת פעם בשנה, וגם מי שרואה פריחה יפה יותר באילנות אחרים - לא יחזור ויברך.

 

סדר הברכה 

א. המהדרים מברכים ברכת האילנות בר"ח ניסן בבוקר, מיד לאחר התפלה.

ב. מן הראוי לברך ברכת האילנות בנוכחות שלשה אנשים, ועדיף יותר לברך במנין של עשרה אנשים.

ג. יש להקפיד שבשעת הברכה לא יהיה בשדה או ברחוב ריח רע או צואה.

ד. יש מהדרים ליטול ידים, ולומר מזמורי תהילים ותפילות לפני הברכה.

ה. יש לומר את הברכה בעמידה, בקול רם ובכוונה גדולה.

ו. לאחר הברכה יש מהדרים לתת צדקה לעילוי נשמת הנפטרים. ולומר עוד מזמורי תהילים, תפילות וקדיש.

 

נוסח הברכה:

לפני הברכה יש נוהגים לומר את המזמורים כט, קכו, קמח, קכב ואת נוסח התפילה להלן:

 

תהלים פרק כט

מזמור לדוד הבו לה' בני אלים הבולה' כבוד ועז:

הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת-קדש:

קול ה' על-המים אל-הכבוד הרעים ה' על-מים רבים:

קול-ה' בכח קול ה' בהדר:

קול ה' שבר ארזים וישבר ה' את-ארזי הלבנון:

וירקידם כמו-עגל לבנון ושרין כמו בן-ראמים:

קול-ה' חצב להבות אש:

קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש:

קול ה' יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד:

ה' למבול ישב וישב ה' מלך לעולם:

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את-עמו בשלום:

 

תהלים פרק קכו

שיר המעלות בשוב ה' את-שיבת ציון היינו כחלמים:

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם-אלה:

הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים:

שובה ה' את-שביתנו כאפיקים בנגב:

הזרעים בדמעה ברנה יקצרו:

הלוך ילך ובכה נשא משך-הזרע בא-יבוא ברנה נשא אלמתיו:

 

תהלים פרק קמח

הללו יה הללו את-ה' מן-השמים הללוהו במרומים:

הללוהו כל-מלאכיו הללוהו כל-צבאו:

הללוהו שמש וירח הללוהו כל-כוכבי אור:

הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים:

יהללו את-שם ה' כי הוא צוהונבראו:

ויעמידם לעד לעולם חק-נתן ולא יעבור:

הללו את-ה' מן-הארץ תנינים וכל-תהמות:

אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו:

ההרים וכל-גבעות עץ פרי וכל-ארזים:

החיה וכל-בהמה רמש וצפור כנף:

מלכי-ארץ וכל-לאמים שרים וכל-שפטי ארץ:

בחורים וגם-בתולות זקנים עם-נערים:

יהללו את-שם ה' כי-נשגב שמו לבדו הודו על-ארץ ושמים:

וירם קרן לעמו תהלה לכל-חסידיו לבני ישראל עם-קרבו הללו-יה:

 

 

ויהי רצון  מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שבזכות הברכה הזאת אשר נברך, יקֻים בנו מאמר: ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' ונקבל שפע עושר הברכות, ככתוב: ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ, ורֹב דגן ותירש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך,ארריך ארור ומברכיך ברוך: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך. ה' צורי וגואלי: ויהי נעם ה' אלהינועלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננהו:

 


ברוך אתה ה',אלהינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו דבר וברא בו בריות טובות ואילנות טובים לְהנות בהם בני אדם:


 

יהי רצון  מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתעלינו בשמחה לארצנו, ותטענו בגבולנו, ושם נקיים מצות תרומות ומעשרות וכל מצות התלויות בארץ אשר הנחלת לאבותינו, היא ארץ זבת חלב ודבש, ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, כאשר צויתנו בתורתך על ידי משה עבדך:

אנא ה', למען שמך הגדול, הגדל חסדך עמנו, וקיים לנו את הדבר אשר הבטחתנו ע"י משה עבדך, ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו: והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשבע, וישבתם לבטח בארצכם: וקיים בנו את הדבר אשר הבטחתנו ע"י ישעיה נביאך (ד'): ביום ההוא יהיה צמח ה' לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל: ונאמר (ס"ה): ובנו בתים ויָשָבו, ונטעו כרמים ואכלו פרים: וקיים בנו אשר הבטחתנו על ידי עמוס נביאך (ט'): הנה ימים באים, נאם ה', ונגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרע, והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה: ושבתי את שבות עמי ישראל. ובנו ערים נשמות ויָשָבו, ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם: וקיים בנו אשר הבטחתנו ע"י יחזקאל נביאך (ל"ו): והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגויים: ונאמר: ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתום פריו, לחדשיו יבכר, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים, והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה:

 

תהילים פרק קכב

שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית ה' נלך:

עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם:

ירושלם הבנויה כעיר שחברה-לה יחדו:

ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להודות לשם ה':

כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד:

שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך:

יהי-שלום בחילך שלוה בארמנותיך:

למען אחי ורעי אדברה-נא שלום בך:

למען בית- ה' אלהינו אבקשה טוב לך:

 

להורדת קובץ ברכת האילנות מעוצב לחץ כאן

toraland whatsapp