מושגי כלאיים באות ב'

מושגי כלאיים באות ב'

באחד באדר משמיעים על כלאים: הפיקוח על כלאים נעשה בשני שלבים, ע"י הכרזה[1] וע"י שילוח משגיחים לשדות[2]. תחילה היו מכריזים בציבור[3] ומזכירים לבעלי הקרקעות לבדוק את שדותיהן שמא צמח בשדותיהם כלאים. תזכורת זו נעשתה באחד באדר משום שבתקופה זו כבר נובטים וצצים  המינים הגדלים בשדה, שנזרעו קודם החורף, וכלאי הזרעים ניכרים מבין התבואה[4]. בחמישה עשר באדר היו שלוחי בית הדין יוצאים בעצמם לשדות לבדוק אם אכן נעקרו הכלאים, ופעם נוספת היו שלוחי בית הדין יוצאים לבדוק את השדות בחול המועד של פסח.

יוצאים שלוחי בית הדין פעמיים, לדעת האחת, משום שיש זרעים המקדימים וכבר ניכרים הכלאים בשדה בט"ו באדר, ויש זרעים המאחרים ורק בניסן ופסח ניכרים הכלאים בשדה. ולדעה השנייה ההבדל הוא בין זרעים לירקות, בזרעים ניכרים הכלאים בשדות כבר בט"ו באדר, אך בירקות ניכרים הכלאים רק בתקופת ניסן ופסח[5].

כאמור, מלבד ההכרזה גם נשלחו משגיחים לשדות לפקח על הכלאים, אופן ההשגחה של שלוחי בית הדין השתנה במשך הזמן, מחמת חוסר היעילות בפיקוח, ותיקנו אופנים אחרים כדלהלן.

 בראשונה היו עוקרים ומשליכים את הכלאים לפני הבהמות. אך משרבו עוברי עברה ששמחו על כך שגם מנכשים בעבורם וגם משליכים לפני בהמתם ומאכילים אותם, היו עוקרים ומשליכים על הדרכים. ועדיין שמחו על שמנכשים בעבורם, ואז התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה[6].

בדיקת אחד ממאתים: אומדים כמה זמן לוקח לכזה צמח להתייבש לגמרי, לדוגמא במאתים שעות, אזי מה שמתייבש בשעה אחת הינו אחד ממאתים[7].

בית רובע: הינו שטח זריעה של רבע קב זרעי חיטה והוא 10 אמות על 10 אמות + שתיים וחצי טפחים[8]. שטח זה הוזכר לשם היתר זריעת מיני זרעים שונים בשדה אחת,

בית שבכרם: מבנה[9] הנמצא בתוך שטח הכרם, והוא מעל 3 טפחים על 3 טפחים, זורעים בתוכו[10].

 

[1] משנה שקלים א,א.

[2] משנה מועד קטן א,א.

[3] בגמרא לא מוזכר כיצד היו מכריזים ומיידעים את הציבור שיש לבדוק את השדות מכלאים, אם ע"י קול קורא כפי שמשמע מרש"י (מגילה יג ע"ב) או אולי ע"י קריאה בתורה כפי שיש מפרשים שההכרזה על הבאת שקלים היתה ע"י קריאה בתורה עיין רש"י (מגילה כט ע"א).  הב"ח (חו"מ סי רע"ג בסופו) כתב שהיו מזהירים בבתי כנסיות.

[4] רש"י (מגילה כט ע"ב ד"ה ועל הכלאים) - לעקור כלאי הזרעים הניכרין בין התבואה.

[5] גמרא מועד קטן ו,א.

[6] משנה שקלים א,ב;גמרא מועד קטן ו,ב; וראה אריכות בענין זה באתר מכון התורה והארץ: לצפייה לחץ כאן

[7] כלאים ה,ו במפרשים.

[8] כלאים ב,ט בראשונים [סאה= 50 אמה על 50 אמה, ושטח בית רובע הינו 1/24 משטח זה].

[9] אם צריך להיות מקורה, וכן פרטים נוספים, ראה 'חוקות הארץ', פרקז הלכה כד.

[10] שלחן ערוך רצו[א],נג.

toraland whatsapp