מושגי כלאיים באות ג'

מושגי כלאיים באות ג'

גדר הכרם: גדר הגבוהה 10 טפחים ורחבה לפחות 4 טפחים, הנמצאת סמוך לכרם, נחשבת כסוף השדה, ומותר לזרוע זרעים צמוד לגדר מצידה השני[1].

גומם: קוצץ את הגפן עד שלא ישאר בגזע גובה טפח[2]. נאמר לעניין שינוי ייעוד הקרקע, ולאחר שגומם, מותר לזרוע. אולם יש לעקור אף את שורשי הגפן[3].

גפן יחידית: גפן בודדת הגדלה לבד בשדה, או הרבה גפנים הגדלים בצורה שאינה מגדרת אותם כ'כרם' [ראה ערך 'כרם']. אסור לזרוע זרעים וירקות סמוך לגפן [כאשר התבאר בערך 'כלאי הכרם']. המרחק המתיר בזריעתם, הינו ששה טפחים [בשונה מה'כרם' שבו צריך להרחיק ארבע אמות][4].

גפנים במשתלה: שתילי גפן הנטועים במשתלה רק באופן זמני, נחלקו הפוסקים האם לא שייך בהם דין 'כרם' משום שמיועדות לעקירה, או שיש בהם דין 'כרם', מחמת שמיועדות לשתילה במקום אחר[5].

גת שבכרם: הינו בור עמוק 10 טפחים ורחב 4 אמות, ומיועד לאסיפת היין הנסחט מענבים[6]. כאשר קיים בור בגודל כזה בתוך כרם, אפילו הכי אסור לזרוע בתוכו[7].

 

[1] שלחן ערוך רצו[א],מד-מה.

[2] כלאים ב,ד בראשונים.

[3] שלחן ערוך רצו,כה.

[4] שלחן ערוך רצו[א],לא ו-לז.

[5] חוקות הארץ פרק ז הלכה ג.

[6] ראה משנה מעשרות א,ז.

[7] שלחן ערוך רצו[א],נ.

toraland whatsapp