מושגי כלאיים באות ד'

מושגי כלאיים באות ד'

דיני המורכב: אף שאסור מהתורה להרכיב את האילנות, אם הרכיבו, אין התוצרים נאסרים, ולכן מותר לאכול את הפרי שגדל, וכן מותר לקחת ענף מן העץ המורכב, ולשתלו במקום אחר[1].

דלעת: הינו ירק בעל ענפים ארוכים ומסתבכים לצדדים, ולפיכך בנטוע ליד ירק הצריכו להרחיק מרחק של 'בית רובע'. אולם ליד תבואה הצריכו להרחיק רק מרחק של ששה טפחים[2].

דרך היחיד: שביל צר המיועד למעט אנשים. כאשר עובר בין שתי שורות של גפנים, אינו מפרידם שלא יחשבו ככרם, אלא מצטרפים כולם ל'כרם'[3].

דרך הרבים: שביל המיועד שילכו בו רבים. בדרך כלל מדובר בשביל רחב 16 אמות[4]. אולם לענין כלאים מדובר בפחות מ8 אמות[5], וכאשר קיים מרחק בין שני שורות הכרם פחות מ-8 אמות מצטרפים יחד להחשב ככרם, למרות דרך הרבים העוברת ביניהם[6].

 

[1] שלחן ערוך רצה,ז.

[2] כלאים ג,ז ובמפרשים שם וכן שלחן ערוך רצו[ב],כ.

[3] שלחן ערוך רצו[א],לה.

[4] משנה בבבא בתרא צט,ב.

[5] שלחן ערוך רצו[א],לה. וראה חוקות הארץ פרק ז הלכה ה.

[6] שלחן ערוך רצו[א],לה.

toraland whatsapp