מושגי כלאיים באות ו'

מושגי כלאיים באות ו'

'ואין עודרין עם העובד כוכבים בכלאים אבל עוקרין עמו כדי למעט התיפלה': אסור לעדור בשדה בבעלות גוי, כאשר יש בה כלאים, משום שמסייע לגידולי הכלאים. אולם לסייע לו לעקור את הצמחים המיותרים, מותר, למרות שהגוי רוצה בקיום[1].

 

[1] שלחן ערוך רצו[א],א.

toraland whatsapp