מושגי כלאיים באות ח'

מושגי כלאיים באות ח'

חבוש: שטח הזרוע במין תבואה אחד, ומוקף מסביב מכל הכיוונים במין תבואה אחר, אף שהרחיק כשיעור, דעת התלמוד הירושלמי[1] שאסור לעשות כן.

 

[1] כלאים ב,ח. ויש שהתירו, ראה ערוך השלחן רצז,לב וחזון איש כלאים סימן ו, בדעת הרמב"ם שהתיר, ודלא כהכסף משנה ג,ט שסובר כי הרמב"ם אוסר.

toraland whatsapp