מושגי כלאיים באות י'

מושגי כלאיים באות י'

יבור: יברור, סאה תבואה שיש בה רבע קב [=אחד מעשרים וארבע] ממין אחר, דעת רבי יוסי שצריך לברור ולהוציא את כל הרובע מהמין האחר[1].

ידלק: ישרף[2], כאשר נפלו ממנו זרעים ללא כוונה וגדלו והביאו דגן, הכל אסור וצריך לשורפם. כאשר ראה אותם וקיימם, גם הגפנים הסמוכות להם ישרפו[3].

יהפוך: יהפך את הזרעים בקרקע על ידי חרישה. נאמר לגבי שינוי ייעוד הקרקע בזרעים, גם בזרעים שלא צמחו, אלא 'התליעו', ואף כאשר צמחו הזרעים יהפך בקרקע, ומותר לזרוע מין אחר[4].

ימעט: סאה תבואה שיש בה רבע קב [=אחד מעשרים וארבע] ממין אחר, דעת חכמים, שיש להוציא מהמין המועט, עד שישאר פחות מרבע הקב.

ינפץ: הוצאת הזרע מהשיבולים, כאשר נפלו ממנו זרעים ללא כוונה, וגדלו 'אביב' יש לנפץ, והדגן [הזרע] אסור והקשין מותרים[5]. ויש מפרשים, כי ניפוץ זה הינו 'השחתה, שהכל אסור[6].

ירק: כל שלושת מיני הזרעים [תבואה, קטניות וזרעוני גינה] לאחר שנזרעו והתחילו לצמוח, נקראים 'ירק', כל זמן שלא ניכר הזרע[7].

ירק בירק: 'הרכבת' ענף של שיח ירקות בשיח ירקות אחר. מכיון שאיסור 'הרכבה' של 'כלאי אילן', תקף גם לירקות. על כן, אסור להרכיב ירק ממין אחד בירק ממין אחר[8].

ירק באילן: 'הרכבת' ענף של שיח ירקות באילן. מכיון שאיסור 'הרכבה' של 'כלאי אילן', תקף גם לירקות, אסור אף להרכיב ירק באילן[9].

 

 

[1] כלאים ב,א ובמפרשים.

[2] כלאים ה,ז ובראשונים.

[3] שלחן ערוך רצו[א],יג.

[4] שלחן ערוך רצו[ב],יג.

[5] דעת רבי אושעיא, המובא בכלאים ה,ז בראשונים ובירושלמי [הלכה ו].

[6] שם כדעת רבי יוחנן בירושלמי, וכך פסק השלחן ערוך רצו[א],יג.

[7] שלחן ערוך יורה דעה רצו[ב],ד.

[8] טור ושלחן ערוך רצה,ג.

[9] טור ושלחן ערוך רצה,ג.

toraland whatsapp