מושגי כלאיים באות ס'

מושגי כלאיים באות ס'

סדן של שקמה: נקרא גם 'סדן השקמה', והוא עץ ששמו 'שקמה', דרכו בתחילה לחתוך הענפים והגזע. קודם חיתוכו הראשון, נקראת 'בתולת השקמה', ולאחר שנחתך ונשארו שרשים נקרא סדן של שקמה, ואסור לנטוע בו ירק, שנחשב כהרכבת ירק באילן[1].

 

[1] כלאים א,ח ובמפרשים, וכן בשלחן ערוך רצו[ב], י.

toraland whatsapp