מושגי כלאיים באות ע'

מושגי כלאיים באות ע'

עבודת הגפן: ששה טפחים לכל כיוון מהגפן[1].

עידור בכלאים: אסור לעדר בשדה הזרועה כלאים[2], אפילו אינה שדהו, משום סיוע לגידולי הכלאים.

עץ רב תכליתי: עץ שהורכב בו זמנית מגדל כמה סוגי פירות, כל ענף מגדל מין אחר. אסרו הפוסקים לקיימו, מחמת שהכלאים נכרים עליו כל כך בזמן שמתעסקים עמו בגידולו[3].

עציץ נקוב: עציץ עם נקבים בקרקעיתו הרי הוא נחשב כקרקע, ולכן אסור מהתורה לגדל בו זרעים ממינים שונים, האסורים משום כלאים[4]. טעם הדבר, משום שנחשב מחובר לקרקע, או משום שהצמח יונק דרך הנקב מהאדמה[5].

עציץ שאינו נקוב: עציץ ללא נקב בקרקעיתו, אין אסור מהתורה לזרוע בו כלאים, כי אם מדרבנן[6].

עציצים סמוכים: עציצים העומדים בסמיכות, ורוצה לנטוע בכל אחד מין אחר, נחלקו הפוסקים אם אסור או מותר[7].

ערוגה: שטח זריעה של ו טפחים על ו טפחים[8].

עריס: גפנים שענפיהם הוגבהו והודלו על גבי כותל וכדומה, מכונים 'עריס'. כאשר הם שורה של 5 גפנים מודלים, צריך להרחיק 4 אמות בין העריס לזרעים[9], ככרם.

 

[1] משנה כלאים ו,א.

[2] שלחן ערוך רצו[א],א.

[3] ראה ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ ג – הלכות כלאים רצה,טז.

[4] שלחן ערוך רצו[ב],א.

[5] ראה ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ - ב, הלכות ערלה, פרק ד סעיף יז.

[6] שלחן ערוך רצו[ב],א.

[7] ראה ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ - ג  – הלכות כלאים רצז,כ.

[8] ראה שבת פה,א.

[9] שלחן ערוך רצו[א],נו-נז.

toraland whatsapp