מושגי כלאיים באות פ'

מושגי כלאיים באות פ'

פסקי עריס: 'עריס' שחרב, ונעקרו גפנים ממנו, ונשארו 5 גפנים בצידו האחד, ו5 גפנים בצידו השני. ישנם כללים מתי מצטרפים ומתי פרודים[1].

 

[1] שלחן ערוך רצו[א],ס.

toraland whatsapp