מושגי כלאיים באות ש'

מושגי כלאיים באות ש'

שדה: שטח הזרוע בגודל מסויים, כללי ההרחקה מן השדה הזרוע שונים מאשר מערוגה או שורה זרועה.

בגודל השדה, נחלקו האחרונים. יש שסוברים שהינה בגודל בית סאה ומחצה [ששים אמות ומקצת על ששים אמות ומקצת][1]. ויש שסברו כי שתי שורות נחשבות לשדה[2]. ויש שסברו כי שטח בית רובע נחשב לשדה, בתנאי שארכו יתר על רחבו[3].

שדה חבירו: אסור לזרוע[4] או לנטוע[5] כלאים בשדה של ישראל אחר. אולם בעבר ונטע כלאי הכרם, אין אוסר על בעל השדה את הגידולים [עד שיראה בעל השדה ויקיים ואז יאסר], מחמת הכלל 'אין אדם מקדש דבר שאינו שלו'[6].

שומרה שבכרם: סלע גבוה עשרה טפחים, ורחב 4 טפחים על 4 טפחים[7], ונקרא 'שומרה' מכיון שבמקום זה עומד השומר בשביל לצפות על השדה[8], מותר לזרוע על גבי סלע כזה הנמצא בסמוך לכרם[9].

שורה: שטח גידול ישר. הוזכר לכמה עניינים. לדוגמא, שורת גפנים, אפילו מאה אינה נחשבת ל'כרם' אלא לאוסף של גפנים, ודינם לגבי הרחקות, קל יותר[10].

שינוי יעוד הקרקע: ניתן לשנות את ייעוד הקרקע בשביל לזרוע את המין המועדף בשדה. כאשר נעשה שינוי ייעוד הקרקע, בגפנים, עושה זאת על ידי גימום או שירוש הקרקע. אך כאשר נעשה שינוי הייעוד בזרעים: א. קודם שצמחו: כגון זרע חיטים ונמלך בדעתו ורוצה לזרוע שעורים, עושה זאת על ידי התלעת המין שזרע. ב. לאחר שצמחו: על ידי הפיכה או 'קרסום'.

שיעור ההפרדה בין המינים: המרחק שיש להרחיק בין זריעת שני מינים זרעים שונים וכללו של דבר, שיעור ההרחקה תלוי בעיקר במראית העין, האם נראה כגדל בערבוביה, או בנפרד[11].

שיעור יניקה: פעמים שהמדד לשיעור ההרחקה בין זריעת המינים השונים, תלוי בשיעור יניקה. שכל זרע יונק מהאדמה עד מרחק מסויים, וכך הזרע השני, ויש להרחיק עד שלא יהיה מקום אחד שממנו יונקים שני הזרעים[12].

שלשה תלמים של פתיח: מרחק שבין שלושת נסכינים שבמחרשה שיוצרים תלמים[13].

 

[1] חכמת אדם פרק ג מכלאים סימן ג, והרב שאול ישראלי, ארץ חמדה ספר ב חלק ב ס"ק ט.

[2] תפארת ישראל [בתי כלאים סימן כב].

[3] הרב שאול ישראלי, ארץ חמדה ספר ב חלק ב ס"ק ט, על פי חזון איש כלאים סימן ו ס"ק ח, וראה כעין זה בדרך אמונה ד,טז ס"ק צב.

[4] ראה שלחן ערוך רצו[ב],ב.

[5] שלחן ערוך רצו[א],ד.

[6] שלחן ערוך רצו[א],ד.

[7] כדעת מרבית הפוסקים הסוברים 4 טפחים. אך יש הסוברים שרוחב השומרה, הינו 4 אמות. ראה 'חוקות הארץ' פרק ז הלכה כב.

[8] מפרשי המשנה כלאים ה,ג.

[9] משנה כלאים ה,ג.

[10] שלחן ערוך יורה דעה רצו[א],לב.

[11] שלחן ערוך רצו[ב], בכמה מקומות וראה למשל סעיפים כב,לב.

[12] ערוך השלחן רצז,לב.

[13] משנה כלאים ב,ו ובראשונים שם.

toraland whatsapp