סימן סח – תערובת וריח חמץ לפני פסח

 ראשי פרקים:

       שאלה

       א. ריח וזיעה בזה אחר זה בפסח

       ב. רוב היתר

       ג. סניפים להקל       

* * *

 

שאלה

מעשה שאירע באחד הקיבוצים בערב פסח שבגלל קלקול בתנור קונוקטומט (תנור הפועל על מאוורר גדול) לא הכשירוהו האחראים להכשרת המטבח. אח"כ תוקן התנור והמבשלות שסברו לתומן שהתנור הוכשר לפסח, אפו בו עוגות בתבניות כשרות לפסח. לבסוף נודע שהעוגות נאפו בתנור שלא הוכשר לפסח, ותהי צעקה גדולה ומרה, ונפשם בשאלתם אם לאסור את כל העוגות (כמה מאות!) שהושקעו בהן גם טירחה גדולה ועצומה וגם ממון רב, ויש גם חשש להשבתת שמחת יו"ט.

א. ריח וזיעה בזה אחר זה בפסח

התנור שלא הוכשר לפסח לא בא במגע ישיר עם האוכל, אלא באמצעות ריח וזיעה. 

ובדין ריח למדנו ביו"ד (סי' ק"ח) שבזה אחר זה אין לחוש כלל לריח בכל איסורים שבתורה. ואע"פ שלענין חמץ שנינו שם די"א דאיסור האוסר במשהו, כגון חמץ בפסח, ריחא מילתא ואוסר אפילו בדיעבד, אם התנור קטן והוא סתום והאיסור וההיתר מגולין בתנור, זה אינו אלא כשאפה חמץ ומצה בבת אחת בתנור אחד. אך בזה אחר זה אפילו בפסח לא נאסר. וכ"מ מדברי ההגה"ה בשו"ע (או"ח סי' תמ"ז ס"א) בדין ריחא יש מחמירין במשהו, מיהו דוקא במקום ששייך בו ריחא אלא דבשאר איסורין לאו מילתא היא (כגון בתנור קטן וסתום וחמץ ומצה מגולין). אך בנ"ד אין אפילו משהו. וכ"כ בחק יעקב ס"ק י' (והביאו גם המשנ"ב בסס"ק י"ג) שאם סתמו את התנור בדף ישן, אע"פ שלא הדיחו אותו אינה אוסרת. וק"ו בערב פסח דאין לחמץ את כל החומרות בעניני תערובות שיש לו בפסח.

אולם יש לחוש לזיעה שעלולה לנטוף מגג התנור לתבניות שמתחתיו. וכמש"כ הרמ"א ביו"ד שם, בשאר איסורין וק"ו לחמץ. ונלענ"ד שהעוגות שנאפו בתבניות העליונות אסורות, משום חשש זיעה שנטפה עליהן, אך יתר העוגות שבתבניות התחתונות כשרות.

ב. רוב היתר

ומאחר שכל העוגות נתערבו אלו באלו הולכים אחר הרוב (ורוב העוגות כשרות הן) כדין יבש ביבש הבטל ברוב.

אמנם בחמץ לא אמרינן הכי, אלא בערב פסח, וא"כ עוגות אלו מותרות באכילה רק בערב פסח ולא בפסח עצמו. לפי מה שנפסק בשו"ע דחמץ שנתערב לפני פסח חוזר וניעור בפסח. כמבואר במשנ"ב (סי' תמ"ז ס"ק צ"ג).

מיהו יעוי"ש שמבואר שרק בדבר שאיסורו מחמת עצמו לא בטל בפסח, אך דבר יבש שנאסר מחמת דבר אחר, יש מקילים לומר שמותר, אפילו בפסח עצמו (המשנ"ב שם בשם הא"ז) אולם רבו האחרונים האוסרים (עיין שעה"צ אות קמ"ז).

ג. סניפים להקל

מיהו בנ"ד יש כמה סניפים להקל. הזיעה היא רק ספק, כי חום התנור רב והאיורור חזק מאד ומזרים כל הזמן אויר חם ויבש. וכן אין כאן אלא נטל"פ ואערב פסח שקיי"ל דנטל"פ בפסח אסור, כמבואר שם בס' י' ברמ"א. וכתב המשנ"ב ס"ק צ"ח דבמקום שאין מנהג ידוע, יש להורות להקל והמחמיר תע"ב, כאן שרק מקצת מהעוגות נאסרו בספק זיעה של נטל"פ ונתערבו ברוב כשרות, וכל זה בערב פסח, נלענ"ד להקל.

ועוד סניף להקל הוא שחלק מהעוגות נאכל בערב פסח ואפשר לתלות יותר שהאיסור נאכל (עיין משנ"ב ס"ק צ"ה), ומכיון שיש כאן הפסד מרובה, טירחה מרובה ומניעת שמחת יו"ט. נראה להתיר את העוגות באכילה.

 

(ניסן תשל"ח)