סימן ס – בדיקת חמץ קודם זמנה

 

שאלה:

מי שיוצא מביתו כמה ימים לפני פסח, מה עדיף? שיבדוק בעצמו את החמץ לפני זמנו, או שימנה שליח שיבדוק את חמצו אור לי"ד?

תשובה

מצד אחד, מצוה בו יותר מבשלוחו. מאידך, חביבה מצוה בשעתה. ועיין מג"א סי' כ"ה ס"ק ב', שהביא ראיה מיבמות ל"ט שכל שיהויי מצוה לא משהינן, אע"פ שיעשה אח"כ את המצוה יותר מהמובחר. משמע ששיהויי לא משהינן כדי לקיים מן המובחר, אך אקדומי אולי כן מקדמינן. וגם מהראיה שהביא ממנחות דף ע"ב שחביבה מצוה בשעתה ועדיף להקטיר חלבים ואברים בשבת עצמה מלדחות את הקטרתם למוצ"ש, שגם שם י"ל ששיהויי מצוה לא משהינן, אך אין משם ראיה שלא להקדים מצוה מן המובחר מאשר לקימה בשעתה. אך הלשון "חביבה מצוה בשעתה" משמע קצת שכל קיום מצוה בזמנה עדיף מאשר לא בזמנה, וא"כ אף כאן עדיפה אולי מצות בדיקה בזמנה ע"י שליח מאשר לא בזמנה ע"י עצמו. אע"פ שמקדים לפני זמנה. 

והנה לשון השו"ע בס' תל"ו סע' א' היא: המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירה ואינו מניח בביתו מי שיבדוק תוך ל' יום צריך לבדוק.

המחבר הוסיף את המילים: "ואינו מניח בביתו מי שיבדוק" שאינן נמצאות לא בגמ' ולא ברמב"ם. ומשמע מדבריו שעדיף ששליחו יבדוק בזמן, אור לי"ד, מאשר הוא יבדוק בעצמו קודם זמנו. ולשון זו העתיק המחבר מהטור, והטור מהסמ"ק. ועין בב"ח שהקשה הרי כל המפרש בים ויוצא בשיירה מניח אשתו בביתו? ותירץ שני תירוצים: א. שאשתו לא נשארה בביתו, או שאין לו אשה. ב. אין לסמוך על אשתו לכתחילה אלא בדיעבד. משמע מדבריו שרק על אשתו אינו יכול לסמוך, אך אם יש לו שליח - עדיף שהשליח יבדוק בזמנו מאשר הוא יבדוק לא בזמנו. וכ"כ החק יעקב בס"ק ב' והמג"א בס"ק י"ד. 

וא"כ מבואר מכל הפוסקים ששליח בזמנו עדיף מאשר הוא בעצמו לפני זמנו. ואולי הטעם הוא שבזמנו חייב לברך, אך לפני זמנו אין לברך, ואע"פ שהוא עצמו לא יברך אלא שליחו, עדיף שהמצוה תתקיים בזמנה בברכה מאשר קודם זמנה בלא ברכה. אולם אין זה נכון, כי מצינו להלכה זו ששליחו עדיף ממצוה שלא בהידור גם במקום שאם יקיים בעצמו יברך. עיין מג"א סי' תל"א ס"ק ה', שמי שלא התפלל ולא בדק עד צה"כ - ימנה שליח לבדוק והוא בעצמו יתפלל, אע"פ שאם יבדוק בעצמו אחרי התפילה יברך, מ"מ עדיף שיבדוק ע"י שליח. ומשמע שהסיבה לכך היא שעדיפה מצוה בשעתה, אע"פ שאינה מהודרת, ממצוה לא בשעתה, אע"פ שהיא מהודרת יותר. ולשיטתו קאזיל בסי' כ"ה הנ"ל.

(מיהו הראיה שהביא המג"א מבכורים שהתענית קשה להם שיבדקו ע"י אחרים אינה דומה כ"כ לעניננו, ויתכן שהחשש הוא שאם יבדקו בעצמם ימהרו לבדוק ולא יעיינו בחורין וסדקין כראוי, וא"כ יעשו את המצוה שלא בהידור. ועדיף שיעשו את המצוה ע"י שליח בהידור מאשר בעצמם שלא בהידור).

ואף החק יעקב החולק על המג"א וסובר שתפילת ערבית קודמת לבדיקת חמץ בעצמו משום תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, גם הוא מודה שבמקום שלא שייכת סברה זו של תדיר קודם עדיף לבדוק ע"י שליח בזמן מאשר לבדוק בעצמו לאחר זמן. 

ועי' מה שכתבנו בסימן צ"ט שהמאחר לחזור לביתו בחנוכה אם עדיף שימנה שליח שידליק בזמן.