סימן פו – סכך מחריות של וושינגטוניה

 

שאלה

חריות של דקל וושינגטוניה האם מותרות לסיכוך (וושינגטוניה היא דקל שכפיו פרושות בעיגול כמין כף יד גדולה ורוחבה כחצי מטר.)

תשובה

הבעיה בכפות פרושות מדקלים אלו שרוחבם יותר מד' טפחים, וכידוע נסרים שרוחבם יותר מד' טפחים פסולים לסכך.

אולם לענ"ד נראה, דלא גזרו אלא בנסרים, דהיינו בגזעים או ענפים משום גזרת תקרה, אך לא בעלים אפילו רוחבם יותר מד' טפחים, משום שאין בהם חשש תקרה, שהרי אין דרך לסכך תקרות דרך קבע מכפות של דקלים וושינגטוניים. ומכיון שאיסור נסרים אינו אלא מדרבנן משום גזרת תקרה, נלענ"ד להתיר סיכוך בדקלי וושינגטוניה הנ"ל. (ועיין רש"י י"ד ע"א ד"ה מחלוקת ועריטב"א ובביאור הלכה למס' סוכה עם הלכה ברורה) שרוב תקרות הבית עשויות מהן. ואע"פ שבימינו אין רוב התקרות עשויות מהן, צורה זו של נסרים עדיין לא בטלה ועדיין יש צריפים וכדו' שתקרתן עשויה מנסרים. לא כן וושינגטוניות, וכן אלו שדרים כל ימוה"ש תחת עצי דקל כגון בסיני והערבה, האם נאסור עליהם לסכך בסוכות משום תקרה? מסתבר שעל זה לא גזרו. אלא שצריך להקפיד שלא יסכך בסכך מעובה וצפוף כל כך עד שימנע חדירת מי גשם.