סימן כח' – שורת תירס לשבירת רוח

 

סימן כח' – שורת תירס לשבירת רוח

שאלה

במושב גן אור שבחוף עזה, רוצים לשתול שורות של תירס בין הירקות (עגבניות ופלפלים) כדי לעצור את סופות החול המזיקות מאד לירקות. מה המרחק שחייבים להרחיק מהתירס?

תשובה

א. צ"ע אם תירס נחשב לתבואה או לירק. לדעת החזו"א הקטניות דינן כתבואה, וצריך להרחיק מהן בית רובע. אך דעת המשנ"ר (כלאיים פ"ג מ"י) דזרעים כירק. וכן הכריע מו"ר הגר"ש ישראלי בספרו ארץ חמדה. ולפי"ז די בהרחקה של ו"ט.

אולם גם לדעת החזו"א, שתירס נחשב לתבואה, מכיון שהמדובר בשורה אחת של תירס בלבד, יש מקום לומר שהקלו בה ונתנו לה אולי דין ירק. 

 

ב. צ"ע אם שורה של תבואה דינה כשורה של ירק שמרחיקין ממנה רק ו"ט, או דילמא לא התירו אלא בירק, אך בתבואה אפילו בשורה אחת צריך בית רובע כדין שדה. עין משנ"ר פ"ג מ"ג שהסתפק בזה. החזו"א סובר במקום אחד שצריך להרחיק ב"ר. אך במקום אחר סובר שבין מישר לשדה די בהרחקה של ד"א על ד"א (עי' חוקות שדה עמ' מ"ו, תלמי השדה אות ל"ג). וצ"ע מה הסברה להחמיר בשורה יותר מבמישר? ואולי מישר ניכר יותר משורה, וצ"ע.

 

ג. צ"ע אם שורת תירס זו, שנזרעה במטרה לעצור סופות חול, דינה ככל זריעה אחרת לאיסור כלאים, או שמא דינה דומה לזה של פשתן בסוף שדה תבואה, שאין דרך לשתול את הפשתן שם, ומוכח שכל כוונתו לבדוק את שדהו בלבד (כלאיים פ"ה מ"ז). לכאורה הדבר תלוי במחלוקת הרמב"ם והרא"ש שם, שלהרמב"ם מוכח, שהפשתן אינו אלא לבדיקה ואף פה מותר, ולהרא"ש הפשתן מזיק לתבואה, ולכן מותר. אך בנד"ד, שהתירס אינו מזיק לירקות, יהיה אסור. ועיי"ש, שרק זורע להשחתה פטור. וכה"ג לא הוי להשחתה. עי' ארץ חמדה עמ' קס"ג.

 

ד. צ"ע אם מותר לזרוע שתי וערב, דהיינו: לזרוע את הירקות בניצב לתירס. אולם עי' בארץ חמדה עמ' קל"ד שכתב שזוהי מחלוקת רש"י ותוס' בשבת (דף פ"ד ע"ב), אם גם בשורה אחת יועיל שתי וערב. לכן נראה שמן הראוי לזרוע שם לפחות שתי שורות של תירס.

מסקנה

צירוף כמה סניפים יחד יועיל להתיר, בפרט אחרי שהאיסור יהיה רק מדרבנן, דהיינו לאחר הרחקה של ו"ט, שהיא עיקר ההרחקה מה"ת. ואם אפשר לזרוע שתי שורות תירס ולזרוע את הירקות בניצב להן הרי זה פתרון מרווח יותר.