אברהם עקור היה ?

שאלה

(יבמות ס"ד ע"א) כיצד הגמ' טוענת טענה כזו כאשר מפורש במקרא
אחרת שהרי אברהם הוליד את ישמעאל [וא"א לטעון שנעשה לו נס
שהרי זה היה בדרך הטבע ללא ציווי מאת ה' וזאת בעצם הוכחה
שאם אשה עקרה 10 שנים צריך לישא אשה אחרת ולא להבטל
מפריה ורביה].

תשובה

ומנין שלידתו של ישמעאל לא היתה בנס? הרי אברהם היה בן שמונים
ושש שנים בלידת ישמעאל? ואיני רואה סתירה בין זה שאברהם ראה
בצטגנינות שאינו מוליד ודברי חז"ל שהזכרת לעומת לידת ישמעאל ויצחק.

 

 

הרב יעקב אריאל |