אמונות ודעות

שאלה

לכבוד הרב
האם בענייני אמונות ודעות שאין בהם שום נפקא מינה למעשה ונחלקו בהם חכמי ישראל, רשאי האדם לבחור באיזה דעה הוא רוצה להאמין?

 

 

תשובה

אף בענייני אמונות ודעות יש המקובל ואף היו עולים ללשכת הגזית
לשאול בענייני אמונות ודעות. אולם אם יש מחלוקת שלא נפסקה כגון
בסדרי העולם לאחר המוות אדם יכול להחזיק באחת הדעות אולם אין
לכך שום נ"מ אם יגיד שהוא מקבל את שיטת הרמב"ם ולא שיטת
הרמ"ה, וכי הם צריכים לסעד ממנו?

הרב יעקב אריאל |