בירור שיטת הרב בענין תוכחה - המשך

שאלה

א. סליחה על הטרדת הרב אבל 'תורה היא...'.
ב. עיינתי במרגניתא טבא בהדרכת הרב , אני מניח שהרב התכון
לסעיף יז' שם מדובר לא לשנוא מכיון שא"א להוכיח.
שאלתי האם קיימת היום מצות תוכחה הרי שם בסעיף יג 'להוכיח
...או אפילו ודאי אינו מקבל בדאו' המפורש בתורה'.
וכן בראשונים בשו"ע וברמ"א משמע שיש חובה להוכיח האם אפשר
לומר שאני מחויב בגדרים הרגילים אך אין על המוכח דין מקבל
תוכחה לענין שנאה? אם כן האם יש מקום לשיקול דעת או שתמיד
כשרואים משהו עובר על דאו' המפורש חייבים להניח? האם אפשר
לומר שאינם שומרי תו"מ יחשבו שוגגים אפילו בדאו' המפורש מכיון
שאינם מכירים בתורה? שוב תודה רבה

תשובה

ישנה חובת תוכחה אם אתה יודע שדבריך יתקבלו ולא יגרמו לשנאה
והתרחקות נוספת. וודאי שאנשים שאין להם מושג מהתורה, ולצערנו
רבים היום כאלה, אי אפשר להוכיחם כי התשתית ממנה המוכיח והמוכח
יוצאים היא שונה, וא"כ מה תעזור התוכחה?
הדוגמא האישית וקידוש ה' הם התוכחה היעיילה ביותר

הרב יעקב אריאל |