האמנם אתחלתא דגאולה?

שאלה

תמיה לי היאך אפשר לומר אתחלתא דגאולה בד בבד שהרמב"ם
כותב שסדר הגאולה יתחיל בהתגלות משיח צדקינו שהוא יקבץ נדחי
ישראל וכו’ ולא קמעה קמעה. לא מצאתי פוסק אחד שחולק
עליו.

 

 

 

תשובה

ועי' בתשובה לשאלה דומה שמופיעה באתר.
הרמב"ם אינו פוסק יחיד, הגמ' עוסקת בכך ואף המדרשים ואי אפשר
לברר את הרמב"ם ללא דבריהם. דברי הרמב"ם הם כלליים ואינם
עוסקים בסדר, ועי' בהק' לפרק חלק שאף הוא משנה את הסדר:
חזרת מלכות, קיבוץ כל ישראל ומלך מבי"ד ("משיח"). אמור מעתה
שהרמב"ם דיבר על המצב אך לא על סדרי פעולותיו. והוא עצמו
אורמ במפורש לא נדע איך יהיה עד שיהיה. וגם הדעת נותנת כן וכי
יעלה על דעתך שיקום מלך המשיח וימלוך על מאה איש ואח"כ יהיה
הקיבוץ וכי על מי הוא ימלוך? על נציגים. אלא ברור שאתחלתא
דגאולה הכוללת קיבוץ גלויות והתעוררות א"י מצד הברכה ביבוליה
מתחילים אף לפני התגלות מלך המשיח מבית דוד ושלמות הדברים כפי
דברי הרמב"ם.ועיין רמב"ם שאור שההעיסוק בפרטיןם אלו אינו מוסיף
לא אהבה ולא יראה. עלינו רק להאמין שתהיה גאולה. ואי אפשר
להכחיש את המוחש שיצאנו מהגלות והחלה תקופה חדשה בתולדות עם
ישראל וארץ ישראל.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |