הגולם מפראג

שאלה

יש הטוענים שעניין הגולם הינו אגדה ויש בהם גם "רבנים משכילים" וזאת בהסתמך על הטענה שהספר "נפלאות המהר"ל" יצר את האגדה הזאת אולם טענה זו כבר הוצגה קודם לכן ע"י אחד המשכילים שטען כלפי המהר"ל שהוא לא יצר את הגולם, כמו כן קיימת עדות של הרי"צ שהוא ראה את שירי הגולם.
בעניין הגולם, כתב ה"דעת קדושים" בספרו "ברכת אברהם" שה"גור אריה" יצר גולם באמצעות ספר יצירה. אם כך מה הבעיה ליצור גולם ?
הרי גם המדרש מספר שאחיו של יוסף יצרו חיה או/ו בהמה כשרה באמצעות ספר יצירה.
מדוע לא נאמין ביצירת אדם לפי ספר יצירה ?

אע"פ שידוע לי שכב קדושת הרב יעקב אריאל טוען מתוך ענווה שאיננו בקי בנסתרות, אבקשו לחקור את הדבר ולאושש או/ו להפריך את הסוגיה באופן מוחלט.
בברכת התורה

תשובה

כמו שכתבת איני יודע, אבל אומר על דרך הפראפרזה: מי שאומר שהמהר"ל לא יכל לברוא גולם הוא גולם בעצמו ועל כן מה זה משנה?
מבחינה אמונית המהר"ל יכל לברוא גולם. ור"ח מוולוז'ין מתאר שהגר"א למד עמו נושא זה והגר"ח אמר לו שא"כ ניתן לברוא גולם לפי דברים שלמדו. והגר"א השיב שהתחיל בכך אבל סימנו לו משמים שיפסיק כיון שהיה עדיין קטן.

 

הרב יעקב אריאל |