החובה לשמוע לנביא

שאלה

שלום כבוד הרב,

האם נביא חייב להגיד שהוא נביא?
האם החיוב לשמוע לנביא הוא רק לנביא שאמר על עצמו בפירוש
שהוא נביא או שיש חיוב למשוע גם לצדיק שרואים שיש לו כח נבואה
ושהוא יודע את העתיד במדוייק ומדבר דברים שרק נביאים יודעים
אע"פ שלא אמר על עצמו שהוא נביא?

 

 

 

תשובה

ודאי שאין שום חיוב לשמוע לאדם שאינו טוען שהוא נביא ונבדק והתברר
שהוא נביא ה'. ידיעת עתידות או נתינת הוראות אינה קובעת שהאדם הוא
נביא ה'. והרי הגמרא במגילה (ג ע"א) אומרת שדניאל עדיף היה על
חגי זכריה ומלאכי אע"פ שאינו נביא מפני שהוא ראה מראה ברוה"ק.
וא"כ מנין שאדם שהוא טוען ומודיע שהוא נביא הוא באמת נביא?

 

 

 

הרב יעקב אריאל |