הליכה לרב מקובל

שאלה

1.האם מותר ללכת לרב מקובל (הידוע בהנהגותיו ולא מתחזה
חלילה) בכדי לקבל ברכה ?
2. האם ישנו צורך ללכת להתייעץ עם רב מקובל לפני נתינת שם לילד/ה ?
3. האם נכון הדבר ללכת לרב מקובל לצורך התייעצות בבחירת
בן זוג או בחירת מקצוע ?

תשובה

אין חשיבות מיוחדת לכך שהוא "מקובל" היינו למד ולומד קבלה. קבלה
היא חלק מהתורה, ואף ת"ח גדול המקובל על הציבור בדרכיו
והנהגותיו שאינו "מקובל" שווה לת"ת "מקובל". מקובלים אמיתיים
עוסקים בעיקר בקבלה במדע עמוק ולא בהצמחת ישועות ובבריאת
רפואות ולכן:
1. טוב להתברך מפי תלמיד חכם, ואם ברכת הדיוט לא תהא קלה
בעיניך כש"כ ברכת ת"ח וצדיק.
2. אומנם מותר להתייעץ עם ת"ח על בחירת שם לתינוק. אך
אדמו"רים רבים התנגדו לכך כי ההורים זוכים לסייעתא דשמיא כאשר
הם בוחרים שם.
3. מותר להתייעץ בהחלטות אישיות עקרוניות עם ת"ח, אולם לגבי
בחירת בן זוג ההחלטה צריכה להיות אישית ואם יש ספקות אם יש
התאמה בין בני הזוג עדיף לגשת ליועץ או יועצת נישואין

ובאשר לבדיקת התאמה לשם בחירת מקצוע יש מכונים או אנשים
בעלי מקצוע בתחום זה

הרב יעקב אריאל |