הסנה

שאלה

מדוע נבחר הסנה להתגלות של הקב"ה למשה?
}אם תוכל לתת לי מקורות אני אשמח{ תודה מראש

 

 

 

תשובה

מדוע רבש"ע בחר בסנה זהו מן הנסתרות לה' אלקינו, אנו יכולים לתת
לכך טעמים כפי שמופיע ברש"י ובמדרשים על המקום. שהסנה מסמל
את עם ישראל הנמצא בצרה ואעפ"כ אין הצרה יכולה לכלותו משום
שהקב"ה שומרו. או מצד שהקב"ה עמו בצרה. עי' רש"י בשמות,
מדרש רבה, מדרש תנחומא, ספר תורה שלמה על פרשת שמות ועוד.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |