הרב לייטמן

שאלה

אישתי לומדת קבלה דרך האינטרנט מספר רב של שעות ביום מרב \ד"ר לייטמן מבני ברוך. מה דעת הרב? יש לה מקורות לחובת היהודי בדורינו ללמוד קבלה ומנסה להשפיע עלי גם ללמוד אבל אני מגדיר את זה לפחות כביטול תורה אם לא משהו הרבה יותר שלילי ר"ל. מה דעתו של הרב?

תשובה

אינני מכיר את אותו ד"ר לייטמן, אבל חזקה עליו אם הוא נותן
שיעורים בקבלה באינטרנט שכל דרכו אינה נכונה ואינה ראויה. קבלה
עוסקת בגילוי הקב"ה בעולם. ונאמר עליה במס' חגיגה (יא ע"ב): "אין
דורשין... ולא במעשה בראשית בשנים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם
כן היה חכם ומבין מדעתו". היא חלק צפון שבתורה ונועדה למי
שמילא כריסו בש"ס ופוסקים, היא לא נועדה לעמי ארצות שאינם
יודעים ואינם מקיימים את התורה, וכש"כ לנשים שאינן מחוייבות בלימוד
תורה וא"כ כל המגמה הזו אסורה, ואין לאשתך לעסוק בה.

הרב יעקב אריאל |