הרב קוק והמודרנה

שאלה

אבקש מקורות להנחה בדבר פסיקת הרב קוק והרב הרצוג ביחס
לחידושי המדע כפי שנטען במאמר שהתפרסם בעיתון "הצופה" תחת
השם הרב קוק והמודרנה.
תודה רבה.

 

 

 

תשובה

דעת כהן סי' צב, קמ, קצא; עזרת כהן סי' קד; משפט כהן סי'
קמח; אורות המלחמה ח, ט. ישראל ותחיתו יז; אגרות ראיה ח"א עמ'
מג-נג. ח"ב עמ' רפג. ועי' במפתח לאגרות (בסוף ח"ב) ערך
מודרניות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |