חוסר צדק בשלטון מלוכה

שאלה

יש ברמב"ם הלכה אחת שאינני מסוגל כלל ועיקר להבין את הצדק
שבה, והיא נראית לי אחד הדברים האכזריים ביותר שיכולים להיות
בעולם הזה.
והיא גם גורמת לי לא לרצות שתחזור מלכות לישראל.

מדובר על הלכה ח בפרק ג של הלכות מלכים לרמב"ם:
כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו, אפילו גזר על אחד
משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך או שלא יצא מביתו ויצא
חייב מיתה, ואם רצה להרגו יהרג, שנאמר כל איש אשר ימרה את
פיך וכו'
וכן שאר ההלכות שעוסקות בכבוד המופרז של המלך שמאפשר לו
לקחת מיסים לכיס שלו,שמחייב להשתחוות לפניו וכו'

ואיפה רואים את הצדק בהלכה זאת?
מלך הוא צריך להיות מנהיג המשרת את האומה ותו לא!
לא מגיע לו שום כבוד לעצמו! מלך הוא עבד של האומה.
וכל שכן שאינו בעל הבית על החיים של האזרחים ושיהיה רשאי
להרוג על פי רצונו בלי בית דין!
איפה הצדק?
ובכלל - מלך סמכותו היא בעניינים מדיניים ובמה שקשור לשלטון,
ומדוע שיהיה למלך סמכות לגזור על אדם שלא יצא מביתו או שלא
ילך למקום פלוני!?

בקיצור - אני רואה במלכות כדבר הכי אכזרי ולא צודק שיכול
להיות! לכל בני האדם מגיע כבוד וזכויות באופן שווה, ואין אחד
רשאי לשלוט על חבירו בניגוד לרצונו או להיות בעל הבית על החיים
של זולתו

 

 

 

 

תשובה

פורמאלית אומנם המלך רשאי לעשות כן ואכן שמואל הזהיר את העם
מפני עריצות המלך.
האידיאל המלכותי שונה וכך גם כותב הרב קוק זצ"ל (המלחמה סעיף
ג) עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי עד אשר
תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה
וברבריות... בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת
רעה". אולם לא זה המלך שעליו מצוה התורה. מלך שעליו מצוה
התורה הוא לב האומה - האדם מישראל שבו מרוכזת קדושת האומה
וצדקותה. על איש כזה ניבא ישעיהו (מב)..

ועי' במפרשים. ולאיש כזה שנמשח ע"י נביא והוא יושב על כסא ה'
מגיע הן הכבוד המצויין והן הסמכויות הרחבות.

הרב יעקב אריאל |