מה בין העקידה לסדום

שאלה

אברהם טוען "השופט כל הארץ לא יעשה משפט ?! כלומר שלא
יכולה להיות סתירה בין הצדק המוחלט לציווי הא-להי. ואילו בעקידת
יצחק הוא לא מעלה את הטענה, השאלה למה ? (ולמה הוא לא
אומר ליצחק שהוא "השה" אם זה היה ברצונו של יצחק).

 

 

תשובה

בעקידת יצחק הדבר נגע לעצמו לכן הוא לא יכול היה לטעון טענות
שאולי יש בהן חשש לנגיעה עצמית אינה מצד הדין והמשפט היא ציווי
אלוקי לנביא, ואף נביא יודע שאינו יורד לעומק מצוות ה'
ולגבי שאלתך מדוע אינו עונה ליצחק שהוא ה"שה" עין במפרשים
ובפירוש הרב קוק זצ"ל בעולת ראיה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |