מנהג אגרות קודש של חב"ד

שאלה

שלום כבוד הרב
לגבי מה ששאלתי את הרב על מנהג חסידי חב"ד לשאול שאלות
באגרות הקודש של הרבי על ידי פתיחה אקראית בספר, והרב ענה
שאינו מכיר את מקור המנהג.
מצאתי את מקור המנהג, ומתברר שגם האמוראים היו עושים ככה.
עיין חולין צה,ב

 

תשובה

יעיין כבודו ברמב"ם הל' עכו"ם פי"א הלכות ד ו-ה, וכן בשו"ע יו"ד
סי' קעט ס"ד ויבין שנפל בבירא עמיקתא. וד"ל.

 

 

הרב יעקב אריאל |