מעשה אליהו בהר הכרמל

שאלה

שלום רב,
ידועה המחלוקת האם מה שעשה אליהו הנביא בהר הכרמל זה על
פי הדיבור או שעשה בתורת בית דין.
למאן דאמר שאליהו הנביא עשה על פי דעת עצמו, או על פי בית
דין, איך יסבירו את הגמרא ביבמות צ,ב שמקשרת את הפסוק "אליו
תשמעון" למעשה אליהו בהר הכרמל?

 

 

תשובה

עי' בתוס' בסנהדרין ותראה איך הם מבארים זאת.

הרב יעקב אריאל |