נבואה בחו"ל לפי הכוזרי

שאלה

לכבוד הרב שלום וברכה

לגבי שיטת הכוזרי בעניין נבואה בחו"ל.
נשאלת בכוזרי קושייה כיצד אנו אומרים שאין נבואה בחו"ל ומצינו
שאברהם אבינו, משה רבינו ושאר נביאים התנבאו בחו"ל? ומתרץ
הכוזרי "בה או בעבורה" היינו שניתן להתנבא בחו"ל אם הנבואה
היא עבור ארץ ישראל. ועדיין קשה. כי הכוזרי הוא נחשב לראשון,
והוא מחוייב לדברי התנאים והאמוראים, והרי התנאים במדרש מכילתא
ריש פרשת בא כבר תירצו את הקושייה שלו באופן אחר!
מוסבר שם שעד שלא נכנסו לארץ ישראל היו כל הארצות כשרות
לדברות, ומשנכנסו לארץ רק ארץ ישראל כשרה לדברות.
ולכן כל הקושייה על משה רבינו ואברהם אבינו ומרים הנביאה נפלה.
נשארה רק קושייה לגבי יחזקאל ודניאל והיא כבר מתורצת במועד
קטן כה,ב שיחזקאל התחיל להתנבא בארץ ישראל. וגם במדרש
מכילתא שם הוא מביא כמה תירוצים לשאר הנביאים שאחרי משה
כיצד התנבאו. לפי תירוץ אחד היתה להם זכות אבות, לפי
תירוץ שני גם זכות אבות וגם התנבאו במקום טהור של מים וגם
מוזכר שם התירוץ שיחזקאל התחיל להתנבא בארץ ישראל.

 

 

תשובה

בה או בעבורה - היינו לאחר שנבחרה א"י להשראת שכינה בכניסת
ישראל אליה ולכן אין שאלה מכל הנביאים שנתנבאו לפני כן.

הרב יעקב אריאל |