פתיחת פה לשטן

שאלה

שלום לכבוד תורתו, אבקש לשאול את הרב כמה שאלות:
א) האם במימרא התלמודית שאין לפתוח פה לשטן מדובר באיסור גמור (בדעת הרמ"א ביו"ד שעו ועוד)?
ב) מה דעת הרמב"ם בענין (בהלכות ברכות פ"י ה"כ ועוד)?
ג) והאם פה לשטן שייך בדבר שמוכרח לקרות מטבע העולם- להקדימו (כסברת "אקדומי פורענותא וכו ")?
ד) האם האיסור שייך בעת לימוד תורה (כדמשמע מתוס הרא"ש מגילה כח ב)? ובאילו חלקים של למוד תורה?
אני משתדל לברר את הצד ההלכתי של מימרא זו וחילוקי דיניה לחבר ספר שיסדר את פרטי הלכותיה. תודה רבה!

תשובה

עי' בכל זה בספר חבל נחלתו חלק יב סימן ד.

הרב יעקב אריאל |