שאול המלך

שאלה

האם שאול המלך היה תלמיד חכם?

תשובה

בילקוט שמעוני מסופר שהיה מנשק תלמידי חכמים כששומע מהם דבר
הלכה (שמואל קמא). וביומא (כב, ב) בן שנה שאול במולכו - כבן
שנה שלא טעם טעם חטא. וכבר אמרו חז"ל: אין בור ירא חטא ולא
ע"ה חסיד, וק"ו במי שמשבחים את מידותיו כל כך. וכן בפסיקתא
דר"כ (ה, מו) נאמר עליו שהיה בן תורה. והוא נמנה בסוף סוכה עם
שמונה נסיכי אדם. ולכן ודאי שלא היה עם הארץ ואולי לא היה גדול
הדור אבל עכ"פ היה הראוי מכל ישראל להיות מלך, וכבר אמרו
חז"ל ביומא ששאול באחת (עבירה אחת) ובגלל נסתלק ממלכותו, וכן
אמר הקב"ה לדוד המלך שאלמלא שאול נולד במזלו של דוד הרבה
'דוידים' היה מאבד מפני שאול.

 

 

הרב יעקב אריאל |